สายที่ 3 ชั้นที่ 1
ร้อยโท พระอภิรักษ์ราชอุทธยาน   ( ถม    จารุจินดา )
มีภรรยา 3  คน มีบุตร-ธิดา  9 คน ดังนี้
+ จันทร์  (วรวิเศษ)   มีบุตร  1 คน
  1. (ช) เขียน จารุจินดา (3.2.1)
+ หม่อมราชวงศ์  เผื่อน (.............)   มี บุตร-ธิดา  6 คน
  2. (ช) เรือตรีพิศ จารุจินดา  รน (3.2.2)
  3. (ญ) แถบ จารุจินดา (3.2.3)
  4. (ช) แถว จารุจินดา (3.2.4)
  5. (ญ) ริ้ว จารุจินดา (3.2.5)
  6. (ญ) ผัน จารุจินดา (3.2.6)
  7. (ช) กองเงิน จารุจินดา (3.2.7)
+ .......................  มีบุตร-ธิดา  2 คน
  8. (ญ) น้อม จารุจินดา (3.2.8)
  9. (ช) พันโทพระสำแดง ฤทธิ์รงค์ (อั๋น  จารุจินดา) (3.2.9)