^


ชมรมสายสกุลจารุจินดา ยินดีต้อนรับ

www.charuchinda.com

 
(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง (ไม่มีข้อมูล) 3.4.1
(ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล (ไม่มีข้อมูล) 3.4.2
(ช) บดินทร์ จารุจินดา + นงลักษ์ (ใยเจริญ) ไม่มีผู้สืบสกุล  3.4.(3.3.4)
(ช) กิตติ จารุจินดา + สายวลี (แฝงกระโทก) ไม่มีผู้สืบสกุล  3.4.(3.3.4)
(ช) อัศวิน จารุจินดา + บุญเอี่ยม (เขียวอร่าม) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.4)
  1. (ญ) กัญจนา จารุจินดา 3.5.(3.3.4)
(ช) กวิน จารุจินดา + ธัชมน (ศรีศักดิ์วรางกูร) มีธิดา 1 คน  3.4.(3.3.4)
  1. (ญ) กรวีร์ จารุจินดา  3.5.(3.3.4)
(ช) ธนดล จารุจินดา + เกศรินทร์ (..........) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.5)/2
  1.(ญ) วริศรา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.5)/2)/1
(ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา + ทันตแพทย์หญิง วิมลมาศ (ธาราทรัพย์) มีบุตร-ธิดา 3 คน 3.4.3
  1. (ช) ธีรศานต์ จารุจินดา (3.5.1)
  2. (ช) ธิติศร จารุจินดา (3.5.2)
  3. (ญ) ภาสิรี จารุจินดา (3.5.3)
(ช) อาษา  จารุจินดา  +  พรทิพย์ (พุฒพินิจ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 3.4.5
(ญ) ปภัสสร  จารุจินดา+วสันต์ (วงศ์เนียม) มีธิดา 2 คน    3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/1
  1.(ญ) ป่านเงิน วงศ์เนียม  
  2.(ญ) ปิ่นทอง วงศ์เนียม  
(ช) ถวัลย์  จารุจินดา+ ........ (+...........) มีบุตร 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/3
  1.(ช) ..........................     
(ช) วิวัฒน์  จารุจินดา+ ........... (+...........) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/4
  1.(ญ).........................    
(ช) สุวิทย์ จารุจินดา + จิรภัทธ (ภู่พงษ์) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1
  1.(ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา   3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/1
  2.(ช) ภาสกร จารุจินดา   3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/2
(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา + นุสรา (คำสวนจิก) มีบุตร 1 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5
  1.(ช) คุณานนท์ จารุจินดา   3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/1
(ช) กิตติกุล จารุจินดา + บุญช่วย (เด็ดอนันต์กุล) มีบุตร 2 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/2
  1.(ช) จิรายุ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/1
  2.(ช) บุญญฤทธิ์ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/2
(ญ) กอบกุล (จารุจินดา) + อดิศักดิ์ สุคนโธทก มีธิดา 1 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/3
  1.(ญ) กชามาศ สุคนโธทก  
(ช) สันตศิริ จารุจินดา + มณีพรรณ (บุญปั้น)  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/4
(ช)กำพล จารุจินดา  + ทิพาพร (ดีเนียม) มีบุตร+ธิดา 2 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5
  1.(ญ) กัญญาภรณ์ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5)/1
  2.(ช) พชรพล จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5)/2
(ช) ปริญญา จารุจินดา + วิราพร (สุทธนะ) มีธิดา 1 คน  3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6
  1.(ญ) ปพิณพร จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6)/1
(ญ) ศศิธร จารุจินดา +   มีธิดา 1 คน   3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7
  1.(ญ) จารุนิภา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7)/1