^


ชมรมสายสกุลจารุจินดา ยินดีต้อนรับ

www.charuchinda.com

คุณชื้น จารุจินดา เป็นบุตรพระยารัตนสมบัติ ( แป๊ะ จารุจินดา ) และ คุณหญิงตาบ รัตนสมบัติ  ( บูรณะศิลปิน )  เกิดเมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2438  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน มีพี่น้องร่วมบิดา 16 คน
คุณชื้น  จารุจินดา เข้ารับการศึกษาครั้งแรกใน พ.ศ. 2446 ที่โรงเรียนอนุกรมวิทยาคาร ในปี พ.ศ. 2449 พระยารัตนสมบัติ ผู้บิดาอพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านปากแพรก อำเภอเมือกระบินทร์บุรี  จังหวัด กระบินทร์บุรี ( ปัจจุบันคืออำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ) คุณชื้น ได้ติดตามไปด้วย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดท่าพาณิชย์ ในจังหวัดนั้น จนจบการศึกษาสามัญ
ได้เข้ารับราชการในตำแน่งเสมียนสรรพากร จังหวัดกระบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2457 แล้วได้รับการสับเปลี่ยนโยกบย้ายเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ ดังนี้     
1 ธันวาคม 2459 เลื่อนและโอนเป็นเสมียนอัยการ จังหวัดกบินทร์บุรี ในระหว่างที่รับราชการนี้ ได้ศึกษาวิชาการปกครองด้วย จนสอบไล่ได้วิชาการปกครองชั้นอำเภอเป็นที่ 1 ได้รับรางวัลจากสมุหเทศาภิบาลมณฑล จึงได้รับโอนมาดำรงตำแหน่งในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
12 มีนาคม 2462 อักษรเลขจังหวัดกบินทร์บุรี
1 เมษายน 2464 จ่าจังหวัดกระบินทร์บุรี คุณชื้น จารุจินดา รับราชการในตำแหน่งจ่าจังหวัดกบินทร์บุรี จนถึง พ.ศ. 2469 ทางราชการได้ยุบจังหวัดกระบินทร์บุรีลง เป็นอำเภอกระบินทร์บุรี ขึ้นต่อจังหวัดปราจีนบุรี  ตำแหน่งราชการในส่วนจังหวัดจึงถูกยุบไปทุกตำแหน่ง ( ยกเว้นอัยการจังหวัด ) คุณชื้น จารุจินดา ได้รับคำสั่งให้พ้นตำแหน่ง ไปรับตำแหน่งที่ อำเภออรัญประเทศ แล้วต่อมาได้โอนย้ายเลื่อนตำแหน่งอีก ดังนี้
1 เมษายน 2469 ปลัดขวา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
2 ตุลาคม 2475  ปลัดกิ่งอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างนี้ได้ศึกษาวิชาการปกครองชั้นสูง ( ในสมัยนั้น ) ถึงขั้นปลัดจังหวัดและนายอำเภอ สอบได้เมื่อ พ.ศ. 2479
1 เมษายน 2479 นายอำเภอผู้ช่วยประจำกิ่งสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
7 เมษายน  2480 นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
1 เมษายน 2481 นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
22 เมษายน 2482 นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1 มีนาคม 2483 นายอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
11 เมษายน 2488 นายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี
8 เมษายน 2491 นายอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
21 มีนาคม 2492 ปลัดจังหวัดระนอง
9 กันยายน 2495 นายอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร
19 มิถุนายน 2496 นายอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
1 เมษายน 2497  นายอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
1 มกราคม 2499 ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเป็นข้าราชการบำนาญ

คุณชื้น จารุจินดา ได้ยศเสือป่า ดังนี้
12 ธันวาคม 2461  นายหมู่ตรี  เสือป่า
17 กุมภาพันธ์ 2461  นายหมู่โท  เสือป่า
20 กันยายน 2463 นายหมู่เอก เสือป่า
19 พฤศจิกายน 2468 นายหมู่ใหญ่ เสือป่า
นอกจากนั้นเมื่อเกษียณราชการแล้วยังได้รับการแต่งตั้ง
1 สิงหาคม 2503 เป็นสมาชิกสภาจังหวัดธนบุรี
1 สิงหาคม 2506 – 1 สิงหาคม 2507 เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดธนบุรี
คุณชื้น จารุจินดา เพียบพร้อมไปด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มีระเบียบวินัย รักและห่วงใยลูกทุกคน ปรารถนาจะเห็นลูกทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในสัมมาอาชีพ ต้องกานให้ลูกเป็นคนขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต ท่านจะพร่ำสอนลูกให้รักเกียรติ รักชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล อย่าละอายที่ตัวเรามีฐานะยากจน แต่จงละอายที่จะทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย ในฐานะที่ท่านรับราชการมานาน โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ถือหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ ปฏิบัติงานอย่างรีบด่วน แม้ว่าตัวเองจะเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อมีราชการท่านจะไม่ละทิ้งหน้าที่ ในเรื่องนี้ท่านได้กล่าวกับลูกๆ ไว้ว่า “ เจ้าจงจำไว้ พ่อเป็นข้าราชการ มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลราษฎร ภายในท้องที่ ที่รับผิดชอบ เมื่อมีเรื่องร้ายแรงจะมามัวนอนใจเฉยอยู่เอาแต่สบายไม่ได้ ผิดคำที่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงไว้ อีกประการหนึ่ง เจ้าทุกข์ เขาก็จะทุกข์ร้อน ทุรนทุราย รอคอยเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมอยู่ ถ้าคอยหาย คอยหาย เขาก็จะรู้สึกปราศจากที่พึ่ง และหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับคดีก็อาจสูญหายไปได้ เจ้าจะเติบใหญ่ต่อไป ทำงานราชการหรืองานอื่นใดก็ดี อย่างลืมหน้าที่ อย่าเห็นแก่ความสุขความสบายมากกว่าการงาน ปู่ทวดของเจ้าไม่เคยประพฤติอย่างนี้ ”
หลังจากเกษียณราชการแล้ว ท่านใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ที่บ้านเลขที่ 65 ตรอกวัดใหม่พิเรนทร์ จังหวัดธนบุรี  ท่านมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา หนักแน่นในศีลธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี ทำบุญทำกุศลอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะที่วัดใหม่พิเรนทร์นั้น ท่านได้ให้ความอุปการะอย่างดีตลอดมา เมื่อ พ.ศ. 2423 ทางวัดได้ตกลงก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขึ้น โดยจัดหาทุนจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ท่านได้บริจาคทรัพย์เป็นทุนประเดิม หนึ่งแสนบาท ต่อมาได้บริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดบาท ซึ่งงานก่อสร้างก็ได้สำเร็จลุล่วงโดยประสงค์ด้วยดี
คุณชื้น  จารุจินดา  มีภรรยา  5 คน
ม.ล.หญิง สมรพิศ ( สิงหรา )     มีบุตร  3  คน
คุณละเมียด  ( เรืองแสง )            มีบุตร  2  คน
คุณชลอม                                มีบุตร  1  คน
คุณเชย  ( สองสี )                     มีบุตร และ ธิดา  2  คน
คุณละออง  ( ชมเพ็ญ )               มีบุตร และ ธิดา 3 คน       

คุณชื้น  จารุจินดา  ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2526 รวมอายุได้ 87 ปี 10 เดือน 18 วัน ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร