ชั้นที่ 4-5 สายที่ 4
(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) 4.4.1
(ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  1 คน 4.4.2
  1. (ช) ครรชิต จามรมาน  
(ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  1 คน (หย่ากัน) 4.4.3
  1. (ญ) สายสัมพันธ์    พานิชอัตรา  
(ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  3 คน 4.4.4
  1. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์  
  2. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  
  3. (ช) วรพันธุ์ + ทัตพร ปรัชญพฤทธิ์  
(ญ) ฉันทนา  (จารุจินดา)    +    สุรชัย   สุวรรณโนดม 4.4.5
(ญ) วิมลศรี   (จารุจินดา)   +    อัศดินทร์    เอี่ยมโชติ    มีธิดา  2 คน 4.4.11
  1. (ญ) วิมลัศร์ เอี่ยมโชติ  
  2. (ญ) อัจฉรา เอี่ยมโชติ  
(ช) ว่าที่ร้อยตรี ทินรัตน์   จารุจินดา + กฤษณี (วสีนนท์)               มีธิดา  2 คน 4.4.12
  1. (ญ) ลัลลลิต จารุจินดา (4.5.1)
  2. (ญ) ฑิตฐิตา จารุจินดา (4.5.2)
(ช) อิทธิพล จารุจินดา +  อัมพวัน                   มีบุตร 1 คน     4.4.13
  1.(ช) อริญชย์ จารุจินดา 4.5.(4.4.13)
(ช) ธีรวัฒน์ จารุจินดา +  ฉลอม                    มีบุตร 2 คน     4.4.14
  1.(ญ) กิติมา จารุจินดา 4.5.(4.4.14)/1
  2.(ช) ธเนศ จารุจินดา 4.5.(4.4..14)/2
(ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา + เบญจวรรณ ช้วนรักธรรม มีบุตร 2 คน   4.4.15
  1.(ช) นิธิ                จารุจินดา 4.5.(4.4.15)/1
  2.(ช) ธีรยุทธ    จารุจินดา 4.5.(4.4.15)/2
(ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา + สมชาย                    มีบุตร 2 คน       4.4.16
  1.(ช) กวินท์                     จารุจินดา   4.5.(4.4.16)/1
  2.(ช) กรวิชย์                       จารุจินดา 4.5.(4.4.16)/2
(ญ) สุกานดา (จารุจินดา) + บำเพ็ญ ยังประสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน  4.4.(4.3.7)/8
  1.(ช) สิทธิโชค ยังประสิทธิ์  
  2.(ช) สืบพงษ์ ยังประสิทธิ์  
  3.(ญ) พนิดา ยังประสิทธิ์  
  4.(ญ) พาณี ยังประสิทธิ์  
  5.(ช) สธนะ ยังประสิทธิ์  
(ช) ดำรงค์ จารุจินดา + นิ่มนวล มีบุตร 2 คน     4.4.(4.3.7)/9
  1.(ช) ดนัย           จารุจินดา 4.5.(4.3.7)/9-1
  2.(ช) ภูวเดช จารุจินดา       4.5.(4.3.7)/9-2
(ช) พลตรีนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา + พันเอก พญ.ปริยนันทน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 4.4.(4.3.7)/10
  1.(ช) ปารัณ      จารุจินดา    4.5.(4.3.7)/10-1
  2.(ญ) ปณาลี จารุจินดา       4.5.(4.3.7)/10-2