ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 4
(ญ) ชิต (จารุจินดา) + ประกอบ  สุวรรณปัทม  มีธิดา  1 คน 4.3.1
  1. (ญ) เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม  
(ช) ถวิล  จารุจินดา + ละออง (รังสิกุล)  มีบุตร-ธิดา 5 คน 4.3.2
  1. (ช) เถลิง จารุจินดา (4.4.1)
  2. (ญ) เจียรไน จารุจินดา (4.4.2)
  3. (ญ) จินตนา จารุจินดา (4.4.3)
  4. (ญ) วรลักษณ์ จารุจินดา (4.4.4)
  5. (ญ) ฉันทนา จารุจินดา (4.4.5)
(ญ) สดับ  (จารุจินดา)    +    ศาสตราจารย์เกลียว     บุนนาค      มีบุตร 1 คน 4.3.3
  1. (ช) ก้องบุญ บุนนาค + รุ่งกานต์   เตียนตั้งวงศ์  
(ญ) ลมัย  (แม่ชีลมัย จารุจินดา)   +     เปล่ง  สังเกตุการณ์  (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.3.4
(ญ) พอใจ  (จารุจินดา)   +   จำนงค์  นัยพินิจ     มีธิดา  1 คน 4.3.5
  1. (ญ) พิมพ์ใจ นัยพินิจ  
(ช) เสริมวงศ์  จารุจินดา + ระจิต (..........)   มีบุตร-ธิดา  4 คน 4.3.6
  1. (ช) เมตตา จารุจินดา (4.4.6)
  2. (ช) กรุณา จารุจินดา (4.4.7)
  3. (ช) ณัฐ (มุทิตา) จารุจินดา (4.4.8)
  4. (ญ) มารศรี จารุจินดา (4.4.9)
(ช) ทะเบียน  จารุจินดา     มีภรรยา    3    คน       มีบุตร-ธิดา  10   คน 4.3.7
+ วันทนีย์ (น้อมศิริ)     มีบุตร-ธิดา 3 คน
  1. (ญ) หยาดทิพย์ จารุจินดา (4.4.10)
  2. (ญ) วิมลศรี จารุจินดา (4.4.11)
  3. (ช) ว่าที่ร้อยตรีทินรัตน์ จารุจินดา (4.4.12)
+ โฉมเฉลา (วละกมล)  มี บุตร-ธิดา   4  คน
  4. (ช) อิทธิพล จารุจินดา (4.4.13)
  5. (ช) ธีระวัฒน์ จารุจินดา (4.4.14)
  6. (ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา (4.4.15)
  7. (ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา (4.4.16)
+ กรุ่น  มีบุตร-ธิดา 3 คน  
  8. (ญ) สุกานดา       จารุจินดา   4.4.(4.3.7)/8
  9. (ช) ดำรงค์   จารุจินดา     4.4.(4.3.7)/9
  10.(ช) พลตรีนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา   4.4.(4.3.7)/10
(ญ) อุบลพรรณ (จารุจินดา)     +  นายแพทย์ประสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์  มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.10
  1. (ช) ชัยสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์  
  2. (ญ) จันทร์จุฑา ศรีสมบูรณ์  
(ช) พลโทจงพุฒิ     จารุจินดา    +   ประไพ (ชัยเลิศ)      มีธิดา  1 คน 4.3.11
  1. (ญ) เพ็ญพจี   (4.4.17)
(ญ) เพ็ญลักษณ์  (จารุจินดา)     +   ศิริ  อินทร  มีบุตร-ธิดา  3 คน  
  1. (ช) วิชัย อินทร + เมธินี   เซ็นศิริวัฒนา 4.3.13
  2. (ญ) สุดาทิพย์ อินทร  
  3. (ช) ชุติพล อินทร + อรวรรณ   อิศรางกูร ณ อยุธยา  
(ช) ร้อยเอกประพจน์   จารุจินดา + สุพรรณี (อารยะศาสตร์)      มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.14
  1. (ญ) ดร.จุฑามณี จารุจินดา (4.4.18)
  2. (ช) ฐปนวัฒน์ จารุจินดา (4.4.19)
(ช) พันเอกอาณัติ   จารุจินดา + วิฑูรย์ (สมบูรณ์ทรัพย์)         (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.3.15
(ญ) ลออศรี (จารุจินดา) + ทวีศักดิ์  บุนนาค  มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.16
  1. (ญ) จิตภาณี บุนนาค  
  2. (ช) สวัสดี  บุนนาค  
(ญ) พรทิพย์ (จารุจินดา)  +  เอนก  เสรีวงศ์  มีธิดา   1  คน 4.3.17
  1. (ญ) เนื่องพร เสรีวงศ์  
(ช) ชัยพร  จารุจินดา   +   ธีระพร (อริยะ) มีธิดา  1 คน 4.3.18
  1. (ญ) วรรณพร จารุจินดา (4.4.20)
(ญ) กอบพร  (จารุจินดา)   +   เรือตรีทองจุน  หมายเจริญ             มีบุตร  2 คน 4.3.19
  1. (ช) ทนันชัย หมายเจริญ    +    วีณา   ผู้มีศีล  
  2. (ช) ธนบรรณ หมายเจริญ  
(ช) ชัยพัฒน์   จารุจินดา  +  สุฑามาศ  (สุทธิโสภณญาน)    มีบุตร-ธิดา   2  คน 4.3.20
  1. (ญ) ณพร จารุจินดา (4.4.21)
  2. (ช) ณพงศ์ จารุจินดา (4.4.22)