สายที่ 2 ชั้นที่ 1
พลโทและพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก  จารุจินดา)
มีภรรยา 4 คน มีบุตร-ธิดา  4 คน ดังนี้
+ คุณหญิงสาย  มีบุตร-ธิดา  3 คน
  1. (ญ) สอาด จารุจินดา (2.2.1)
  2. (ช) แฐม จารุจินดา (2.2.2)
  3. (ญ) สอิ้ง จารุจินดา (2.2.3)
+ อบเชย           (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ชื่น                (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ม.ล.หญิงจวง   ปาลกะวงศ์  มีธิดา  1 คน
  4. (ญ) เฉื่อย จารุจินดา (2.2.4)

 

ชั้นที่ 2-3 ของสายที่ 2
(ญ) คุณหญิง สุเรนทรราชเสนา + มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุเรนทรราชเสนา(สอาด  จารุจินดา)  (เจิม  จารุจินดา) ดู (1.2.4)
(ช) พันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม  จารุจินดา) 2.2.2
มีภรรยา 4 คน บุตร-ธิดา  6 คน + น้อม จารุจินดา มีบุตร 1 คน
+  น้อม  จารุจินดา มีบุตร 1 คน
1. (ช) ร้อยโทขุนเทพสรสิทธิ์  (เทพ  จารุจินดา)   (2.3.1)
+ เผื่อน (วราห์สิน)  มีบุตร  3 คน
  2. (ช) ชุณ จารุจินดา (2.3.2)
  3. (ช) เติม จารุจินดา (2.3.3)
  4. (ช) เอื้อ จารุจินดา (2.3.4)
+ มาลี  (คิวน์ตระกูล)  มีธิดา 1 คน
  5. (ญ) สายหยุด จารุจินดา (2.3.5)
+ เจ้าอ้ม  (ณ ลำปาง)  มีธิดา 1 คน
  6. (ญ) บุญชมัย จารุจินดา (2.3.6)
(ญ) สอิ้ง  จารุจินดา + ร้อยโทโต  จารุจินดา          (ไม่มีผู้สืบสกุล) 2.2.3
(ญ) เฉื่อย  (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ  ทวีวงศ์  มีโอรส-ธิดา  4 พระองค์ 2.2.4
  1. (ญ) หม่อมราชวงศ์หญิงทิพลาภ ทวีวงศ์  
  2. (ช) พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ  ทวีวงศ์) + ท่านผู้หญิงพรพรรณ  
  3. (ญ) หม่อมราชวงศ์หญิงภัทรา ทวีวงศ์  +   สุขเกษม   สิงหเสนี  
  4. (ช) พันตำรวจตรี หม่อมราชวงศ์ดิลกลาภ ทวีวงศ์  +   ชะม้าย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

 

ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 2
(ช) ร้อยโท ขุนเทพสรสิทธิ์ (เทพ  จารุจินดา) +  อุไรวรรณ (ลี้)  มีบุตร 1 คน 2.3.1
  1. (ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์ จารุจินดา (2.4.1)
(ช) เติม  จารุจินดา  +  แฉล้ม  (ดำสนิท)  มีบุตร-ธิดา  5 คน 2.3.3
  1. (ช) เต็มศักดิ์ จารุจินดา (2.4.2)
  2. (ญ) เจิมสุข จารุจินดา (2.4.3)
  3. (ช) จุมพล จารุจินดา (2.4.4)
  4. (ญ) สร้อยสวาท จารุจินดา (2.4.5)
  5. (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา (2.4.6)
(ช) เอื้อ  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน  บุตร-ธิดา  3 คน 2.3.4
+  บุญชมัย  จารุจินดา  มีบุตร  1 คน
  1. (ช) บุญสันต์ จารุจินดา (2.4.7)
+ ประภา  (ลิ้ม)  มีบุตร-ธิดา  2 คน
  2. (ช) พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา (2.4.8)
  3. (ญ) ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา จารุจินดา (2.4.9)
(ญ) บุญชมัย   จารุจินดา  +  เอื้อ   จารุจินดา 2.3.6 ดู (2.3.4)

 

ชั้นที่ 4-5 ของสายที่ 2
(ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์  จารุจินดา + อัญชลี  (ศาลยาชีวิน)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 2.4.1
  1. (ช) ศรัณย์ จารุจินดา (2.5.1)
  2. (ญ) ดร.ศัลยา จารุจินดา (2.5.2)
  3. (ช) ศราวุธ จารุจินดา (2.5.3)
(ช) เต็มศักดิ์  จารุจินดา    +   บังอร (โรจนวาศ)  มีธิดา  2 คน 2.4.2
  1. (ญ) ดวงธรรม จารุจินดา (2.5.4) 
  2. (ญ) ดวงทิพย์ จารุจินดา (2.5.5)
(ญ) ณิชาภัทร  จารุจินดา   +   สมพงษ์  ศรีสวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 2.4.6
  1. (ช) หัตถพงศ์ จารุจินดา (2.5.6)
  2. (ญ) กัณฐชา จารุจินดา (2.5.7)
(ช) พลตำรวจโทอัมพร  จารุจินดา   +   ชนินทร (ถาวรวัฒนะ)   มีธิดา  2 คน 2.4.8
  1. (ญ) นิภาพร จารุจินดา (2.5.8)
  2. (ญ) พิชยา จารุจินดา (2.5.9)
(ญ) ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา  (จารุจินดา)   +   น.พ.จิรศักดิ์  วงศ์ศรีชนาลัย  มีบุตร 1 คน 2.4.9
  1. (ช) คณิสร วงศ์ศรีชนาลัย  

 


ชั้นที่ 5-6 ของสายที่ 2
(ช) ศรัณย์  จารุจินดา มีภรรยา 2 คน  มีบุตร 2 คน 2.5.1
+ พรรณจันทร์  ศาลยาชีวิน (หย่ากัน)  มีบุตร 2 คน
  1. (ช) พศิน จารุจินดา (2.6.1)
  2. (ช) พงศยา จารุจินดา (2.6.2)
+ วีณา  (จิตรมหึมา)  มีบุตร  1 คน  
  3. (ช) ศรวณะ จารุจินดา (2.6.3)
(ญ) ดร.ศัลยา  (จารุจินดา)  +  ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา  (หย่ากัน)   มีธิดา  1 คน 2.5.2
  1. (ญ) พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา  
(ช) ศราวุธ จารุจินดา + สาสิริยา (ภัคสรกุลพิทักษ์)  มีบุตร 1 คน 2.5.3
  1. (ช) คมป์ปภัส จารุจินดา 2.6.(2.5.3)
(ช) หัตถพงศ์  จารุจินดา + เพลินพรรณ (กุมภะ) มีบุตร 2 คน 2.5.6
  1. (ช) ภควัต จารุจินดา (2.6.4)
  2. (ช) เวชพิสิทธ์ จารุจินดา (2.6.5)
(ญ) นิภาพร จารุจินดา + เตชิน อรุณากูร     2.5.8
(ญ) พิชยา จารุจินดา + ธนัฐ โฆษิตประเสริฐ มีบุตร 1 คน     2.5.9
  1. (ช) ธนพิชญ์ โฆษิตประเสริฐ