สายที่ 4 ชั้นที่ 1
มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาชัย (พร  จารุจินดา) 
มีภรรยา  4 คน มีบุตร -ธิดา  13 คน  ดังนี้
+ แฉ่ง (........)  มีธิดา  2 คน
  1. (ญ) แดง จารุจินดา (4.2.1)
  2. (ญ) ดำ จารุจินดา (4.2.2)
+ คุณหญิงบุญรอด  (วัชราภัย)  มีบุตร 3 คน
  3. (ช) วงศ์ จารุจินดา      (มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์) (4.2.3)
  4. (ช) จวง จารุจินดา      (รองอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ) (4.2.4)
  5. (ช) หยู่ จารุจินดา      (พันโท พระตะบะฤทธิรงค์) (4.2.5)
+ คุณหญิงเพิ่ม  จารุจินดา  มีบุตร-ธิดา  2 คน ดู (1.2.1)
  6. (ช) เชื้อ จารุจินดา  
  7. (ญ) บุบผา จารุจินดา  
+ คุณหญิงชอุ่ม  (คุปตารักษ์)  มีบุตร-ธิดา  6 คน
  8. (ญ) พาชื่น จารุจินดา (4.2.6)
  9. (ช) โชค จารุจินดา (4.2.7)
  10. (ญ) พิมพา จารุจินดา (4.2.8)
  11. (ญ) ภัทรา จารุจินดา (4.2.9)
  12. (ญ) จิรพร จารุจินดา (4.2.10)
  13. (ช) พชร จารุจินดา (4.2.11)

 

ชั้นที่ 2-3 ของสายที่ 4
(ญ) แดง  จารุจินดา   +  หลวงสิทธิ์พัฒนการี (สำเริง  จารุจินดา) 4.2.1ดู (1.2.8)
(ญ) ดำ  (จารุจินดา)   +  ร้อยเอก หลวงพล  วินัยกิจ  (อำไพ  ปุณณกันต์) มีบุตร-ธิดา 4 คน 4.2.2
  1. (ช) พลเอกกฤช ปุณณกันต์  +  คุณหญิงผุสดี        สงสะเสน  
  2. (ช) พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์  +  คุณหญิงสะอาด   อดิเรกสาร  
  3. (ญ) พันตรีหญิงประดับ ปุณณกันต์  +  พันเอกกฤษณ์  กิติจันทร์  
  4. (ช) อำพัน ปุณณกันต์  +  นิลบล    นพตระกูล  
(ช) มหาอำมาตย์ตรี พระยาลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (วงศ์  จารุจินดา) + คุณหญิงลพนรินทร์เรืองศักดิ์ (เสริม โชติกเสถียร) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.2.3
(ช) มหาอำมาตย์เอก หลวงชนานุกูลกิจ (จวง  จารุจินดา) มีภรรยา 2 คน บุตร-ธิดา 12 คน 4.2.4
+ สงวน  (ณ สงขลา)  มีบุตร-ธิดา  6 คน
  1. (ญ) ชิต จารุจินดา (4.3.1)
  2. (ช) ถวิล จารุจินดา (4.3.2)
  3. (ญ) สดับ จารุจินดา (4.3.3)
  4. (ญ) ลมัย จารุจินดา (แม่ชีละมัย) (4.3.4)
  5. (ญ) พอใจ จารุจินดา (4.3.5)
  6. (ช) เสริมวงศ์ จารุจินดา (4.3.6)
+ ชุ่ม (....………......)        มีบุตร-ธิดา  6 คน
  7. (ช) ทะเบียน จารุจินดา (4.3.7)
  8. (ญ) ประทุม จารุจินดา (4.3.8)
  9. (ญ) มณฑา จารุจินดา (4.3.9)
  10. (ญ) อุบลพรรณ จารุจินดา (4.3.10)
  11. (ช) พลโทจงพุฒ จารุจินดา (4.3.11)
  12. (ญ) จันทิมา จารุจินดา (4.3.12)
(ช) พันโท พระตะบะฤทธิรงค์ (หยู่  จารุจินดา) + วงษ์ (สงวนวงษ์) มีบุตร-ธิดา  4 คน 4.2.5
  1. (ญ) เพ็ญลักษณ์ จารุจินดา (4.3.13)
  2. (ช) พันเอกประพจน์ จารุจินดา (4.3.14)
  3. (ช) พันเอกอาณัติ จารุจินดา (4.3.15)
  4. (ญ) ลออศร จารุจินดา (4.3.16)
(ช) โชค  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.2.7
+ คุณหญิงกัลยา จารุจินดา  (ไม่มีผู้สืบสกุล)
+ ส่งศรี (..........)  มีบุตร-ธิดา  2 คน
  1. (ญ) พรทิพย์ จารุจินดา (4.3.17)
  2. (ช) ชัยพร จารุจินดา (4.3.18)
(ญ) พิมพา  จารุจินดา   +   เรือเอก หลวงสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์ (การบุญ  จารุจินดา)มีธิดา  1 คน 4.2.8
  1. (ญ) กอบพร จารุจินดา (4.3.19)
(ช) พชร  จารุจินดา + วัฒนา (เทพหัสดิน  ณ อยุธยา)  มีบุตร 1 คน 4.2.11
  1. (ช) ชัยพัฒน์ จารุจินดา (4.3.20)

 

ชั้นที่ 3-4 ของสายที่ 4
(ญ) ชิต (จารุจินดา) + ประกอบ  สุวรรณปัทม  มีธิดา  1 คน 4.3.1
  1. (ญ) เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม  
(ช) ถวิล  จารุจินดา + ละออง (รังสิกุล)  มีบุตร-ธิดา 5 คน 4.3.2
  1. (ช) เถลิง จารุจินดา (4.4.1)
  2. (ญ) เจียรไน จารุจินดา (4.4.2)
  3. (ญ) จินตนา จารุจินดา (4.4.3)
  4. (ญ) วรลักษณ์ จารุจินดา (4.4.4)
  5. (ญ) ฉันทนา จารุจินดา (4.4.5)
(ญ) สดับ  (จารุจินดา)    +    ศาสตราจารย์เกลียว     บุนนาค      มีบุตร 1 คน 4.3.3
  1. (ช) ก้องบุญ บุนนาค + รุ่งกานต์   เตียนตั้งวงศ์  
(ญ) ลมัย  (แม่ชีลมัย จารุจินดา)   +     เปล่ง  สังเกตุการณ์  (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.3.4
(ญ) พอใจ  (จารุจินดา)   +   จำนงค์  นัยพินิจ     มีธิดา  1 คน 4.3.5
  1. (ญ) พิมพ์ใจ นัยพินิจ  
(ช) เสริมวงศ์  จารุจินดา + ระจิต (..........)   มีบุตร-ธิดา  4 คน 4.3.6
  1. (ช) เมตตา จารุจินดา (4.4.6)
  2. (ช) กรุณา จารุจินดา (4.4.7)
  3. (ช) ณัฐ (มุทิตา) จารุจินดา (4.4.8)
  4. (ญ) มารศรี จารุจินดา (4.4.9)
(ช) ทะเบียน  จารุจินดา     มีภรรยา    3    คน       มีบุตร-ธิดา  10   คน 4.3.7
+ วันทนีย์ (น้อมศิริ)     มีบุตร-ธิดา 3 คน
  1. (ญ) หยาดทิพย์ จารุจินดา (4.4.10)
  2. (ญ) วิมลศรี จารุจินดา (4.4.11)
  3. (ช) ว่าที่ร้อยตรีทินรัตน์ จารุจินดา (4.4.12)
+ โฉมเฉลา (วละกมล)  มี บุตร-ธิดา   4  คน
  4. (ช) อิทธิพล จารุจินดา (4.4.13)
  5. (ช) ธีระวัฒน์ จารุจินดา (4.4.14)
  6. (ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา (4.4.15)
  7. (ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา (4.4.16)
+ กรุ่น  มีบุตร-ธิดา 3 คน  
  8. (ญ) สุกานดา       จารุจินดา   4.4.(4.3.7)/8
  9. (ช) ดำรงค์   จารุจินดา     4.4.(4.3.7)/9
  10.(ช) พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา   4.4.(4.3.7)/10
(ญ) อุบลพรรณ (จารุจินดา)     +  นายแพทย์ประสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์  มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.10
  1. (ช) ชัยสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์  
  2. (ญ) จันทร์จุฑา ศรีสมบูรณ์  
(ช) พลโทจงพุฒิ     จารุจินดา    +   ประไพ (ชัยเลิศ)      มีธิดา  1 คน 4.3.11
  1. (ญ) เพ็ญพจี   (4.4.17)
(ญ) เพ็ญลักษณ์  (จารุจินดา)     +   ศิริ  อินทร  มีบุตร-ธิดา  3 คน  
  1. (ช) วิชัย อินทร + เมธินี   เซ็นศิริวัฒนา 4.3.13
  2. (ญ) สุดาทิพย์ อินทร  
  3. (ช) ชุติพล อินทร + อรวรรณ   อิศรางกูร ณ อยุธยา  
(ช) ร้อยเอกประพจน์   จารุจินดา + สุพรรณี (อารยะศาสตร์)      มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.14
  1. (ญ) รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี จารุจินดา (4.4.18)
  2. (ช) ถปนวัธน์ จารุจินดา (4.4.19)
(ช) พันเอกอาณัติ   จารุจินดา + วิฑูรย์ (สมบูรณ์ทรัพย์)         (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.3.15
(ญ) ลออศรี (จารุจินดา) + ทวีศักดิ์  บุนนาค  มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.16
  1. (ญ) จิตภาณี บุนนาค  
  2. (ช) สวัสดี  บุนนาค  
(ญ) พรทิพย์ (จารุจินดา)  +  เอนก  เสรีวงศ์  มีธิดา   1  คน 4.3.17
  1. (ญ) เนื่องพร เสรีวงศ์  
(ช) ชัยพร  จารุจินดา   +   ธีระพร (อริยะ) มีธิดา  1 คน 4.3.18
  1. (ญ) วรรณพร จารุจินดา (4.4.20)
(ญ) กอบพร  (จารุจินดา)   +   เรือตรีทองจุน  หมายเจริญ             มีบุตร  2 คน 4.3.19
  1. (ช) ทนันชัย หมายเจริญ    +    วีณา   ผู้มีศีล  
  2. (ช) ธนบรรณ หมายเจริญ  
(ช) ชัยพัฒน์   จารุจินดา  +  สุฑามาศ  (สุทธิโสภณญาน)    มีบุตร-ธิดา   2  คน 4.3.20
  1. (ญ) ณพร จารุจินดา (4.4.21)
  2. (ช) ณพงศ์ จารุจินดา (4.4.22)

 

ชั้นที่ 4-5 สายที่ 4
(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) 4.4.1
(ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  1 คน 4.4.2
  1. (ช) ครรชิต จามรมาน  
(ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  1 คน (หย่ากัน) 4.4.3
  1. (ญ) สายสัมพันธ์    พานิชอัตรา  
(ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  3 คน 4.4.4
  1. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์  
  2. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  
  3. (ช) วรพันธุ์ + ทัตพร ปรัชญพฤทธิ์  
(ญ) ฉันทนา  (จารุจินดา)    +    สุรชัย   สุวรรณโนดม 4.4.5
(ญ) วิมลศรี   (จารุจินดา)   +    อัศดินทร์    เอี่ยมโชติ    มีธิดา  2 คน 4.4.11
  1. (ญ) วิมลัศร์ เอี่ยมโชติ  
  2. (ญ) อัจฉรา เอี่ยมโชติ  
(ช) ว่าที่ร้อยตรี ทินรัตน์   จารุจินดา + กฤษณี (วสีนนท์)               มีธิดา  2 คน 4.4.12
  1. (ญ) ลัลลลิต จารุจินดา (4.5.1)
  2. (ญ) ฑิตฐิตา จารุจินดา (4.5.2)
(ช) อิทธิพล จารุจินดา +  อัมพวัน                   มีบุตร 1 คน     4.4.13
  1.(ช) อริญชย์ จารุจินดา 4.5.(4.4.13)
(ช) ธีรวัฒน์ จารุจินดา +  ฉลอม                    มีบุตร 2 คน     4.4.14
  1.(ญ) กิติมา จารุจินดา 4.5.(4.4.14)/1
  2.(ช) ธเนศ จารุจินดา 4.5.(4.4..14)/2
(ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา + เบญจวรรณ ช้วนรักธรรม มีบุตร 2 คน   4.4.15
  1.(ช) นิธิ                จารุจินดา 4.5.(4.4.15)/1
  2.(ช) ธีรยุทธ    จารุจินดา 4.5.(4.4.15)/2
(ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา + สมชาย                    มีบุตร 2 คน       4.4.16
  1.(ช) กวินท์                     จารุจินดา   4.5.(4.4.16)/1
  2.(ช) กรวิชย์                       จารุจินดา 4.5.(4.4.16)/2
(ญ) สุกานดา (จารุจินดา) + บำเพ็ญ ยังประสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน  4.4.(4.3.7)/8
  1.(ช) สิทธิโชค ยังประสิทธิ์  
  2.(ช) สืบพงษ์ ยังประสิทธิ์  
  3.(ญ) พนิดา ยังประสิทธิ์  
  4.(ญ) พาณี ยังประสิทธิ์  
  5.(ช) สธนะ ยังประสิทธิ์  
(ช) ดำรงค์ จารุจินดา + นิ่มนวล มีบุตร 2 คน     4.4.(4.3.7)/9
  1.(ช) ดนัย           จารุจินดา 4.5.(4.3.7)/9-1
  2.(ช) ภูวเดช จารุจินดา       4.5.(4.3.7)/9-2
(ช) พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา + พันเอก พญ.ปริยนันทน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 4.4.(4.3.7)/10
  1.(ช) ปารัณ      จารุจินดา    4.5.(4.3.7)/10-1
  2.(ญ) ปณาลี จารุจินดา       4.5.(4.3.7)/10-2
(ญ) รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี (จารุจินดา) + ภัทร์ธนัถต์ สุทธิสีสังข์     4.4.18
(ช) ถปนวัธน์ จารุจินดา + ฐิติลักษณ์ อัศวนนท์ มีบุตร-ธิดา 3 คน     4.4.19
  1.(ช) เชิงชัจจ์ จารุจินดา 4.5.(4.4.19)/1
  2.(ญ) สิริธิติ  จารุจินดา 4.5.(4.4.19)/2
  3.(ช) ธีรกิตต์ จารุจินดา 4.5.(4.4.19)/3