ชมรมสายสกุลจารุจินดา
1 พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา ประธานกรรมการ
2 พ.ญ.ประจบ จารุจินดา ที่ปรึกษา
3 พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารุจินดา ที่ปรึกษา
4 นายมิคมินทร์ จารุจินดา กรรมการ
5 พลเอกชวลิต จารุจินดา กรรมการ
6 นายเชาวน์ จารุจินดา กรรมการ
7 พ.ต.อ.หญิง ปรุงจันทน์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ
8 นางชูเชิด  ตันไพบูลย์ กรรมการ
9 นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
10 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการ
11 พ.ท.พงศ์พันธ์ จารุจินดา กรรมการ
12 นายสิทธิเดช จารุจินดา กรรมการ
13 นายสลิล จารุจินดา กรรมการ
14 นายณัฐภูมิ จารุจินดา กรรมการ
15 น.ส.เจิมสุข จารุจินดา กรรมการ
16 พ.อ.(พิเศษ)สล้าง จารุจินดา กรรมการ
17 นายก้องบุญ บุนนาค กรรมการ
18 นายณัฐ จารุจินดา กรรมการเหรัญญิก
19 น.ส.สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร กรรมการ
20 นางภารดี จารุจินดา กรรมการ
21 ร้อยเอกจักรา จารุจินดา กรรมการ
22 นายชัยพัฒน์ จารุจินดา กรรมการเลขานุการ
23 นายโอฬาร จารุจินดา กรรมการ
24 นายพศิน จารุจินดา กรรมการ