ชมรมสายสกุลจารุจินดา
1 พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา ประธานกรรมการ
2 นางพจนา จารุจินดา กรรมการ
3 พลเอกชวลิต จารุจินดา กรรมการ
4 นายมิคมินทร์ จารุจินดา กรรมการ
5 นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ
6 ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา กรรมการ
7 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมการ
8 นายณัฐ จารุจินดา กรรมการเหรัญญิก
9 นายก้องบุญ บุนนาค กรรมการ
10 น.ส.สุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร กรรมการ
11 นายชาย จารุจินดา กรรมการ
12 นางภารดี จารุจินดา กรรมการ
13 พ.ต.จักรา จารุจินดา กรรมการ
14 นายชัยพัฒน์ จารุจินดา กรรมการเลขานุการ
15 นายโอฬาร จารุจินดา กรรมการ
16 น.ส.ขวัญหทัย จารุจินดา กรรมการ
       
       
       
       
       
       
       
The most frequent adverse reactions occur in the digestive tract antibiotic buy. They are expressed in nausea, vomiting, diarrhea or diarrhea, epigastric pain, the development of cholestatic jaundice, oral candidiasis. Rash on the skin.