สายที่ 5 ชั้นที่ 4-5

(ช) จินดา จารุจินดา + จรรยาพร (        ) มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.4.(5.3.1)/1
1.(ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา 5.5
2.(ญ) ปพจณิกชา ทองย้อย 5.5
(ช) สมศักดิ์ จารุจินดา + ประทุม (ไกรเทพ) มีบุุตร-ธิดา 3 คน 5.4.(5.3.1)/3
1. (ญ) พนิดา (อิงอร) จารุจินดา 5.5
2. (ญ) นิตยา (อ้อย) จารุจินดา 5.5
3. (ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา 5.5
(ช) พันเอกสุรพัฒน์   จารุจินดา  +  รัชนี (ผุดผ่อง)  มีบุตร  1 คน 5.4.1
1. (ช) รัชศักดิ์ จารุจินดา (5.5.1)
(ช) สัจจพงศ์ จารุจินดา    +    มรกต (เมฆมุกดา) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 5.4.2
(ญ) ฉัตรแก้ว จารุจินดา + ทวี กิตติสุวรรณ มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.4.3
1.(ญ) นันท์นภัส กิตติสุวรรณ
2.(ช) พันธวิศ กิตติสุวรรณ
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา มีภรรยา 3 คน มีบุตร-ธิดา 5 คน 5.4.6
    + ประไพศรี  มีบุตร 1 คน
1.(ช) สถาปนา จารุจินดา 5.5.2
    + มลิจันทร์ แวงวรรณ มีบุตร 1 คน
2.(ช) รุ่งระวี จารุจินดา
    + พัชนุช มีบุตร 3 คน
3.(ช) พันธุ์เทพ จารุจินดา
4.(ญ) พรรณจิรา จารุจินดา
5.(ญ) พิชญาวี จารุจินดา
(ญ) ร้อยเอก หญิง สมฤดี  (จารุจินดา)  +  ร้อยเอกนายแพทย์ธาดา   ธัญยปาลิต 5.4.7
(ช) วรสิฐ   จารุจินดา + นริศรา  (……..) มีบุตร 1 คน 5.4.14
1. (ช) อิทธิภพ จารุจินดา (5.5.3)
(ช) เจริญรัตน์  จารุจินดา  +  ทัดทรวง  (….…..……)มีธิดา  2 คน 5.4.16
1. (ญ) พิมพ์ประไพ จารุจินดา (5.5.4)
2. (ญ) ทัศนีย์ จารุจินดา (5.5.5)
(ช) ชรินทร์  จารุจินดา  +  นาง  (…………………..)        มีธิดา  2 คน 5.4.17
1. (ญ) วิลาวัณย์ จารุจินดา (5.5.6)
2. (ญ) พิมพ์ชนก จารุจินดา (5.5.7)
(ช) ชายณรงค์  จารุจินดา  +  บังอร  (บุญอ้วน) มีบุตร-ธิดา  3 คน 5.4.19
1. (ญ) ชุติมาพร จารุจินดา (5.5.8)
2. (ญ) ชุลีพร จารุจินดา (5.5.9)
3. (ช) เจริญชัย จารุจินดา (5.5.10)
(ญ) วิภาวดี  จารุจินดา (หย่ากับสามี )   มีธิดา  2 คน 5.4.20
1. (ญ) ประภาพร แป้นสุวรรณ์
2. (ญ) ปิยะวด แป้นสุวรรณ์
(ญ) ณัฐกานต์  (จารุจินดา)  +  สัมฤทธิ์   เวียงนนท์  มีบุตร 2 คน 5.4.21
1. (ช) ณัฐสิทธิ์ จารุจินดา
2. (ช) วัชริศ เวียงนนท์
(ช) ธวัชชัย จารุจินดา + จรูญ   มีบุตร 2 คน 5.4.22
1. (ช) จิระพงษ์ จารุจินดา (5.5.11)
2. (ช) พัฒษ์พงษ์ จารุจินดา (5.5.12)
(ญ) สุภาภรณ์ (จารุจินดา) + บุญทัน หอมดี   มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.4.23
1 (ช) ทินภัทร หอมดี
2. (ญ) ขจรจิตร หอมดี
3 (ช) ศุภชัย หอมดี
(ญ) พัชรินทร์ จารุจินดา  + นุกูล ไพรีรณ   มีบุตร-ธิดา 3 คน 5.4.24
1 (ญ) พัชราภรณ์ ไพรีรณ
2 (ช) ทินกร ไพรีรณ
3 (ญ) พรทิพย์ ไพรีรณ
 (ช) ร.ต.ต.ศักดา จารุจินดา + วัลลภา จงจิตต์ มีบุตร-ธิดา 3 คน  5.5
1 (ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา 5.6
2 (ญ) ณิชาภัทร จารุจินดา 5.6
3 (ช) ต่อทรัพย์ จารุจินดา 5.6
(ญ) พนิดา (จารุจินดา) + ประกาศ กล้าหาญ มีธิดา 1 คน 5.5
1 (ญ) นัฐพร กล้าหาญ 5.6
(ญ) นิตยา จารุจินดา + พิษณุ บุญปาล มีบุตร-ธิดา 2 คน 5.5
1 (ญ) ธัญชนก จารุจินดา 5.6
1 (ช) ซูกัส บุญปาล 5.6
(ช) อรรถวิทย์ จารุจินดา + บุปผา (ศรีไทย) มีบุตร 1 คน 5.5
1 (ช) วรวุฒิ จารุจินดา 5.6
(ช) สถาปนา จารุจินดา 5.5.2
      + ลักษิกา (………..) มีบุตร-ธิดา 2 คน
1 (ญ) รัตนภรณ์ จารุจินดา (5.6.(5.5.2)/1)
2. (ช) เบญจภาคี จารุจินดา (5.6.(5.5.2)/2)
      + พรพิมล (……….)

 

Scroll to Top