สายที่ 4 ชั้นที่ 4-5

(ช) เถลิง   จารุจินดา + กนกวรรณ  (อินศิริ) 4.4.1
(ญ) เจียรไน  (จารุจินดา) + ศักดิ์สม  จามรมาน   มีบุตร  1 คน 4.4.2
1. (ช) ครรชิต จามรมาน
(ญ) จินตนา  จารุจินดา + รังษี   พานิชอัตรา  มีธิดา  1 คน (หย่ากัน) 4.4.3
1. (ญ) สายสัมพันธ์ พานิชอัตรา
(ญ) วรลักษณ์  (จารุจินดา)  +  ดร.วุทธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์   มีบุตร  3 คน 4.4.4
1. (ช) มาริต + วราภรณ์ ปรัชญพฤทธิ์
2. (ช) โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
3. (ช) วรพันธุ์ + ทัตพร ปรัชญพฤทธิ์
(ญ) ฉันทนา  (จารุจินดา)    +    สุรชัย   สุวรรณโนดม 4.4.5
(ญ) วิมลศรี   (จารุจินดา)   +    อัศดินทร์    เอี่ยมโชติ    มีธิดา  2 คน 4.4.11
1. (ญ) วิมลัศร์ เอี่ยมโชติ
2. (ญ) อัจฉรา เอี่ยมโชติ
(ช) ว่าที่ร้อยตรี ทินรัตน์   จารุจินดา + กฤษณี (วสีนนท์)               มีธิดา  2 คน 4.4.12
1. (ญ) ลัลลลิต จารุจินดา (4.5.1)
2. (ญ) ฑิตฐิตา จารุจินดา (4.5.2)
(ช) อิทธิพล จารุจินดา +  อัมพวัน                   มีบุตร 1 คน 4.4.13
1.(ช) อริญชย์ จารุจินดา 4.5.(4.4.13)
(ช) ธีรวัฒน์ จารุจินดา +  ฉลอม                    มีบุตร 2 คน 4.4.14
1.(ญ) กิติมา จารุจินดา 4.5.(4.4.14)/1
2.(ช) ธเนศ จารุจินดา 4.5.(4.4..14)/2
(ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา + เบญจวรรณ ช้วนรักธรรม มีบุตร 2 คน 4.4.15
1.(ช) นิธิ จารุจินดา 4.5.(4.4.15)/1
2.(ช) ธีรยุทธ จารุจินดา 4.5.(4.4.15)/2
(ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา + สมชาย                    มีบุตร 2 คน 4.4.16
1.(ช) กวินท์ จารุจินดา 4.5.(4.4.16)/1
2.(ช) กรวิชย์ จารุจินดา 4.5.(4.4.16)/2
(ญ) สุกานดา (จารุจินดา) + บำเพ็ญ ยังประสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน 4.4.(4.3.7)/8
1.(ช) สิทธิโชค ยังประสิทธิ์
2.(ช) สืบพงษ์ ยังประสิทธิ์
3.(ญ) พนิดา ยังประสิทธิ์
4.(ญ) พาณี ยังประสิทธิ์
5.(ช) สธนะ ยังประสิทธิ์
(ช) ดำรงค์ จารุจินดา + นิ่มนวล มีบุตร 2 คน 4.4.(4.3.7)/9
1.(ช) ดนัย จารุจินดา 4.5.(4.3.7)/9-1
2.(ช) ภูวเดช จารุจินดา 4.5.(4.3.7)/9-2
(ช) พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา + พันเอก พญ.ปริยนันทน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 4.4.(4.3.7)/10
1.(ช) ปารัณ จารุจินดา 4.5.(4.3.7)/10-1
2.(ญ) ปณาลี จารุจินดา 4.5.(4.3.7)/10-2
(ญ) รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี (จารุจินดา) + ภัทร์ธนัถต์ สุทธิสีสังข์ 4.4.18
(ช) ถปนวัธน์ จารุจินดา + ฐิติลักษณ์ อัศวนนท์ มีบุตร-ธิดา 3 คน 4.4.19
1.(ช) เชิงชัจจ์ จารุจินดา 4.5.(4.4.19)/1
2.(ญ) สิริธิติ จารุจินดา 4.5.(4.4.19)/2
3.(ช) ธีรกิตต์ จารุจินดา 4.5.(4.4.19)/3

 

Scroll to Top