สายที่ 4 ชั้นที่ 3-4

(ญ) ชิต (จารุจินดา) + ประกอบ  สุวรรณปัทม  มีธิดา  1 คน 4.3.1
1. (ญ) เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม
(ช) ถวิล  จารุจินดา + ละออง (รังสิกุล)  มีบุตร-ธิดา 5 คน 4.3.2
1. (ช) เถลิง จารุจินดา (4.4.1)
2. (ญ) เจียรไน จารุจินดา (4.4.2)
3. (ญ) จินตนา จารุจินดา (4.4.3)
4. (ญ) วรลักษณ์ จารุจินดา (4.4.4)
5. (ญ) ฉันทนา จารุจินดา (4.4.5)
(ญ) สดับ  (จารุจินดา)    +    ศาสตราจารย์เกลียว     บุนนาค      มีบุตร 1 คน 4.3.3
1. (ช) ก้องบุญ บุนนาค + รุ่งกานต์   เตียนตั้งวงศ์
(ญ) ลมัย  (แม่ชีลมัย จารุจินดา)   +     เปล่ง  สังเกตุการณ์  (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.3.4
(ญ) พอใจ  (จารุจินดา)   +   จำนงค์  นัยพินิจ     มีธิดา  1 คน 4.3.5
1. (ญ) พิมพ์ใจ นัยพินิจ
(ช) เสริมวงศ์  จารุจินดา + ระจิต (……….)   มีบุตร-ธิดา  4 คน 4.3.6
1. (ช) เมตตา จารุจินดา (4.4.6)
2. (ช) กรุณา จารุจินดา (4.4.7)
3. (ช) ณัฐ (มุทิตา) จารุจินดา (4.4.8)
4. (ญ) มารศรี จารุจินดา (4.4.9)
(ช) ทะเบียน  จารุจินดา     มีภรรยา    3    คน       มีบุตร-ธิดา  10   คน 4.3.7
+ วันทนีย์ (น้อมศิริ)     มีบุตร-ธิดา 3 คน
1. (ญ) หยาดทิพย์ จารุจินดา (4.4.10)
2. (ญ) วิมลศรี จารุจินดา (4.4.11)
3. (ช) ว่าที่ร้อยตรีทินรัตน์ จารุจินดา (4.4.12)
+ โฉมเฉลา (วละกมล)  มี บุตร-ธิดา   4  คน
4. (ช) อิทธิพล จารุจินดา (4.4.13)
5. (ช) ธีระวัฒน์ จารุจินดา (4.4.14)
6. (ช) ธีรวิทย์ จารุจินดา (4.4.15)
7. (ญ) ฐิติวรรณ จารุจินดา (4.4.16)
+ กรุ่น  มีบุตร-ธิดา 3 คน
8. (ญ) สุกานดา จารุจินดา 4.4.(4.3.7)/8
9. (ช) ดำรงค์ จารุจินดา 4.4.(4.3.7)/9
10.(ช) พลเอกนายแพทย์สุรเดช จารุจินดา 4.4.(4.3.7)/10
(ญ) อุบลพรรณ (จารุจินดา)     +  นายแพทย์ประสิทธิ์  ศรีสมบูรณ์  มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.10
1. (ช) ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
2. (ญ) จันทร์จุฑา ศรีสมบูรณ์
(ช) พลโทจงพุฒิ     จารุจินดา    +   ประไพ (ชัยเลิศ)      มีธิดา  1 คน 4.3.11
1. (ญ) เพ็ญพจี (4.4.17)
(ญ) เพ็ญลักษณ์  (จารุจินดา)     +   ศิริ  อินทร  มีบุตร-ธิดา  3 คน
1. (ช) วิชัย อินทร + เมธินี   เซ็นศิริวัฒนา 4.3.13
2. (ญ) สุดาทิพย์ อินทร
3. (ช) ชุติพล อินทร + อรวรรณ   อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ช) ร้อยเอกประพจน์   จารุจินดา + สุพรรณี (อารยะศาสตร์)      มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.14
1. (ญ) รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี จารุจินดา (4.4.18)
2. (ช) ถปนวัธน์ จารุจินดา (4.4.19)
(ช) พันเอกอาณัติ   จารุจินดา + วิฑูรย์ (สมบูรณ์ทรัพย์)         (ไม่มีผู้สืบสกุล) 4.3.15
(ญ) ลออศรี (จารุจินดา) + ทวีศักดิ์  บุนนาค  มีบุตร-ธิดา  2 คน 4.3.16
1. (ญ) จิตภาณี บุนนาค
2. (ช) สวัสดี บุนนาค
(ญ) พรทิพย์ (จารุจินดา)  +  เอนก  เสรีวงศ์  มีธิดา   1  คน 4.3.17
1. (ญ) เนื่องพร เสรีวงศ์
(ช) ชัยพร  จารุจินดา   +   ธีระพร (อริยะ) มีธิดา  1 คน 4.3.18
1. (ญ) วรรณพร จารุจินดา (4.4.20)
(ญ) กอบพร  (จารุจินดา)   +   เรือตรีทองจุน  หมายเจริญ             มีบุตร  2 คน 4.3.19
1. (ช) ทนันชัย หมายเจริญ    +    วีณา   ผู้มีศีล
2. (ช) ธนบรรณ หมายเจริญ
(ช) ชัยพัฒน์   จารุจินดา  +  สุฑามาศ  (สุทธิโสภณญาน)    มีบุตร-ธิดา   2  คน 4.3.20
1. (ญ) ณพร จารุจินดา (4.4.21)
2. (ช) ณพงศ์ จารุจินดา (4.4.22)

 

Scroll to Top