สายที่ 3 ชั้นที่ 4-5

(ญ) จงกล (จารุจินดา) + บุญธรรม  ควรคะนอง 3.4.1
(ญ) สุมาลี  (จารุจินดา)  +  ประเสริฐ  ทานผล 3.4.2
(ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา  +  ประเสริฐ (ชลันทร) มีบุตร 1 คน 3.4.(3.3.3)/1
1. (ช) กิจจา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.3)/1)
(ญ) วัชรี (จารุจินดา)  +  กฤษฎา มีศิริ มีบุตร 2 คน 3.4.(3.3.3)/2
1. (ช) กฤต มีศิริ
2. (ช) กลวัชร มีศิริ
(ช) วัชระ จารุจินดา  +  กันยารัตน์ (หฤชัยงาม) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.4.(3.3.3)/4
1. (ญ) กันติชา จารุจินดา 3.5.(3.3.3)/4)/1
2. (ญ) กันกมล จารุจินดา 3.5.(3.3.3)/4)/2
(ช) บดินทร์ จารุจินดา + นงลักษ์ (ใยเจริญ) ไม่มีผู้สืบสกุล 3.4.(3.3.4)
(ช) กิตติ จารุจินดา + สายวลี (แฝงกระโทก) ไม่มีผู้สืบสกุล 3.4.(3.3.4)
(ช) อัศวิน จารุจินดา + บุญเอี่ยม (เขียวอร่าม) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.4)
1. (ญ) กัญจนา จารุจินดา 3.5.(3.3.4)
(ช) กวิน จารุจินดา + ธัชมน (ศรีศักดิ์วรางกูร) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.4)
1. (ญ) กรวีร์ จารุจินดา 3.5.(3.3.4)
(ช) ธนดล จารุจินดา + เกศรินทร์ (……….) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.5)/2
1.(ญ) วริศรา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.5)/2)/1
(ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา + ทันตแพทย์หญิง วิมลมาศ (ธาราทรัพย์) มีบุตร-ธิดา 3 คน 3.4.3
1. (ช) ธีรศานต์ จารุจินดา (3.5.1)
2. (ช) ธิติศร จารุจินดา (3.5.2)
3. (ญ) ภาสิรี จารุจินดา (3.5.3)
(ช) อาษา  จารุจินดา  +  พรทิพย์ (พุฒพินิจ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 3.4.5
(ญ) ปภัสสร  จารุจินดา+วสันต์ (วงศ์เนียม) มีธิดา 2 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/1
1.(ญ) ป่านเงิน จารุจินดา
2.(ญ) ปิ่นทอง จารุจินดา
(ช) ถวัลย์  จารุจินดา+ …….. (+………..) มีบุตร 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/3
1.(ช) ……………………..
(ช) วิวัฒน์  จารุจินดา+ ……….. (+………..) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/4
1.(ญ)…………………….
(ช) สุวิทย์ จารุจินดา + จิรภัทธ (ภู่พงษ์) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1
1.(ญ) ณัฎฐณิชา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/1
2.(ช) ภาสกร จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/2
(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน

+ นุสรา (คำสอนจิก) มีบุตร 2 คน

3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5
 

 

1.(ช) คุณานนท์ จารุจินดา  3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/1
2.(ช) ภาคิน จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/2
+ ศศิธร (คงเจริญ) มีบุตร 1 คน
                                         3.(ช) สุทัตชา       จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5)/3
(ช) กิตติกุล จารุจินดา + บุญช่วย (เด็ดอนันต์กุล) มีบุตร 2 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/2
1.(ช) จิรายุ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/1
2.(ช) บุญญฤทธิ์ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1)/2
(ญ) กอบกุล (จารุจินดา) + อดิศักดิ์ สุคนโธทก มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/3
1.(ญ) กชามาศ สุคนโธทก
(ช) สันตศิริ จารุจินดา + มณีพรรณ (บุญปั้น) 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/4
(ช)กำพล จารุจินดา  + ทิพาพร (ดีเนียม) มีบุตร+ธิดา 2 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5
1.(ญ) กัญญาภรณ์ จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5)/1
2.(ช) พชรพล จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5)/2
(ช) ปริญญา จารุจินดา + วิราพร (สุทธนะ) มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6
1.(ญ) ปพิณพร จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6)/1
(ญ) ศศิธร จารุจินดา +   มีธิดา 1 คน 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7
1.(ญ) จารุนิภา จารุจินดา 3.5.(3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7)/1

 

Scroll to Top