สายที่ 3 ชั้นที่ 3-4

(ช) บัญญัติ จารุจินดา + สายทอง (ศิริสถิตย์)  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.2
1. (ญ) จงกล จารุจินดา (3.4.1)
2. (ญ) สุมาลี จารุจินดา (3.4.2)
3. (ช) เบ็ญจางค์ จารุจินดา (3.4.3)
(ช) ชรินทร์ จารุจินดา + วชิรา (พลรัตน์) มีบุตร-ธิดา 4 คน 3.3.3
1. (ญ) วัชรินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/1
2. (ญ) วัชรี จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/2
3. (ญ) วริทธิ์ตา จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/3
4. (ช) วัชระ จารุจินดา 3.4.(3.3.3)/4
(ช) ชลิต จารุจินดา + พูนทรัพย์ (หาญนอก) มีบุตร-ธิดา 5 คน 3.3.4
1. (ช) บดินทร์ จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
2. (ช) กิตติ จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
3. (ญ) ภันรัชสา จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
4. (ช) อัศวิน จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
5. (ช) กวิน จารุจินดา 3.4.(3.3.4)
(ช) ศักดิ์ชัย จารุจินดา + สำรวย (……) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.3.5
1.(ญ) รจเรข จารุจินดา 3.4.(3.3.5)/1
2.(ช) ธนดล จารุจินดา 3.4.(3.3.5)/2
(ช) บุญพิศ จารุจินดา + พิศ (สีนิลทิน) มี บุตร 2 คน 3.3.6
1. (ช) ทันตแพทย์ เกษม จารุจินดา (3.4.4)
2. (ช) อาษา จารุจินดา (3.4.5)
(ช) สุพิศ  จารุจินดา  + ประหยัด (……)  มี บุตร – ธิดา  5 คน 3.3.7
1. (ช) พงศ์พัฒน์ จารุจินดา (3.4.6)
2. (ช) พฤทธิพงษ์ จารุจินดา (3.4.7)
3. (ญ) สิริรัตน์ จารุจินดา (3.4.8)
4. (ช) ศิวพงษ์ จารุจินดา (3.4.9)
5. (ญ) ปิยะนุช จารุจินดา (3.4.10)
(ช) พันธุ์พิศ จารุจินดา  +   มี บุตร 2 คน 3.3.8
1 จารุจินดา (3.4.11)
2 จารุจินดา (3.4.12)
(ญ) เพลินพิศ (จารุจินดา) + พยุง นุชน้อมบุญ    มี บุตร-ธิดา 4 คน 3.3.9
1. (ช) ศุภชาต นุชน้อมบุญ
2. (ช) เรืออากาศเอกพินิจ นุชน้อมบุญ
3. (ช) สยาม นุชน้อมบุญ
4. (ญ) อวัสดา นุชน้อมบุญ
(ญ) พวงพิศ (จารุจินดา)   +   พันตรีจำเนียร นวมสุวรรณ  มี บุตร-ธิดา 3 คน 3.3.10
1. (ช) จ่าสิบเอกนิพนธ์ นวมสุวรรณ
2. (ญ) พจนารถ นวมสุวรรณ
3. (ญ) พรรณ นวมสุวรรณ
(ช) พงษ์พิศ จารุจินดา    +   จิรา (แสงนิลแจ่ม)  มี บุตร 1 คน 3.3.11
1. (ช) กมลชัย จารุจินดา (3.4.13)
(ญ) เพ็ญพิศ (จารุจินดา) + อนันต์  นกแจ้ง  มี บุตร-ธิดา 4 คน 3.3.12
1. (ช) เอนก นกแจ้ง
2. (ญ) พรพิช นกแจ้ง
3. (ช) อำนาจ นกแจ้ง
4. (ญ) พนิดา นกแจ้ง
(ญ) พริ้มพิศ (จารุจินดา) + ร้อยเอกกัมปนาท ชังจินดา มี บุตร 1 คน 3.3.13
1. (ช) ยุทธนา ชังจินดา
(ช) พันตำรวจโทเกียรติ จารุจินดา    มีภรรยา 2 คน มีบุตร-ธิดา 3 คน 3.3.14
1. (ช) จักรกริช จารุจินดา (3.4.14)
2. (ช) กิตติ จารุจินดา (3.4.15)
3. (ญ) ทาริกา จารุจินดา (3.4.16)
(ญ) นภา ทองสุวรรณ์ + สุวรรณ เตียวิวัฒน์ 3.3.(3.2.6)/2
(ญ) มาลี ทองสุวรรณ์ + พัลลภ ฉายระบิล 3.3.(3.2.6)/3
(ช) ประเสริฐ ทองสุวรรณ์ + ศิริพร (อินทะแสน) มีบุตร-ธิดา 2 คน 3.3.(3.2.6)/4
1. (ช) เอกลักษณ์ ทองสุวรรณ์
2. (ญ) วราภรณ์ ทองสุวรรณ์
(ช) วัลลภ ทองสุวรรณ์ + กรรณิการ์ (คุณยศยิ่ง) มีบุตรธิดา 2 คน 3.3.(3.2.6)/6
1. (ญ) ปฐมาวดี ทองสุวรรณ์
2. (ช) บดินทร์ ทองสุวรรณ์
(ญ) ศรีสะอาด (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าจรัญญา จรูญโรจน์ มีบุตร 4 คน ธิดา 3 คน 3.3.(3.2.9)/1
1. (ญ) ม.ร.ว.จันทร์จรัส จรูญโรจน์
2. (ช) ม.ร.ว.นิตยศรี จรูญโรจน์
3. (ญ) ม.ร.ว.รพีพรรณ จรูญโรจน์
4. (ญ) ม.ร.ว.วรรณอำไพ จรูญโรจน์
5. (ช) ม.ร.ว.ดนัยนาท จรูญโรจน์
6. (ช) ม.ร.ว.สุชาติกุล จรูญโรจน์
7. (ช) ม.ร.ว.จรูญฤทธิ์ จรูญโรจน์
(ช) ประวิทย์ จารุจินดา +  ……….(+……….) มีบุตร+ธิดา 3 คน 3.3.(3.2.4)/1
1.(ญ) ปภัสสร จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/1
2.(ญ) วลีรัตน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/2
3.(ช) ถวัลย์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/3
4.(ช) วิวัฒน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/1)/14
(ช) สันติ จารุจินดา + กำไร (ทับสิน) มีบุตร+ธิดา 7 คน 3.3.(3.2.4)/2
1.(ช) สุวิทย์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/1
2.(ช) กิตติกุล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/2
3.(ญ) กอบกุล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/3
4.(ช) สันตศิริ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/4
5.(ช) กำพล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/5
6.(ช) ปริญญา จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/6
7.(ญ) ศศิธร จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/2)/7
(ช) ประพัฒน์ จารุจินดา มีภรรยา 2 คน 3.3.(3.2.4)/4
+ ลำใย (มาป้อง) มีบุตร+ธิดา 4 คน
1.(ญ) กุลณัฐฐา จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/1
2.(ญ) อภิศรณ์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/2
3.(ญ) จิตรา จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/3
4.(ช) จตุพล จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/4
+ สุชาดา (คงกลิ่น) มีบุตร 1 คน
1.(ช) พงพัฒน์ จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/4)/5
(ญ) ธันยนันท์ (วาสนา จารุจินดา) อั๋นประเสริฐ + นพอนันต์ อั๋นประเสริฐ มีบุตร+ธิดา 3 คน 3.3.(3.2.4)/5
1.(ช) อธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ
2.(ช) พีรวัส อั๋นประเสริฐ
3.(ญ) เกษศิรินทร์ (อั๋นประเสริฐ) เลิศบวรพิพิธ
(ช) พิทยา จารุจินดา + กัลยาณี (คำพิชิต) มีธิดา 1 คน 3.3.(3.2.4)/8
1.(ญ) แพรไพลิน จารุจินดา 3.4.(3.3.(3.2.4)/8)/1
(ญ) อุไรรัตน์  (จารุจินดา)   +   สว่าง วราลักษณ์  (ไม่มี – ผู้สืบสกุล) 3.3.17
(ญ) อุษา  (จารุจินดา) + จี้  เตมีย์  มีธิดา   1  คน 3.3.18
1. (ญ) จิตราพร เตมีย์  (Chitraporn Loh)
(ญ) อุบลวรรณ  (จารุจินดา)  +  สมชาย  สมานพันธ์   มีธิดา   2  คน 3.3.19
1. (ญ) นิรชา สมานพันธ์
2. (ญ) ปิยนุช สมานพันธ์
(ช) อาสาชาติ  จารุจินดา + ปิยนุช  (พงษ์จิตภักดิ์) มีธิดา  1 คน 3.3.21
1. (ญ) ชนิดา จารุจินดา (3.4.17)
Scroll to Top