สายที่ 2 ชั้นที่ 4-5

(ช) พลอากาศตรี นายแพทย์สุจินต์  จารุจินดา + อัญชลี  (ศาลยาชีวิน)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 2.4.1
1. (ช) ศรัณย์ จารุจินดา (2.5.1)
2. (ญ) ดร.ศัลยา จารุจินดา (2.5.2)
3. (ช) ศราวุธ จารุจินดา (2.5.3)
(ช) เต็มศักดิ์  จารุจินดา    +   บังอร (โรจนวาศ)  มีธิดา  2 คน 2.4.2
1. (ญ) ดวงธรรม จารุจินดา (2.5.4)
2. (ญ) ดวงทิพย์ จารุจินดา (2.5.5)
(ญ) ณิชาภัทร  จารุจินดา   +   สมพงษ์  ศรีสวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 2.4.6
1. (ช) หัตถพงศ์ จารุจินดา (2.5.6)
2. (ญ) กัณฐชา จารุจินดา (2.5.7)
(ช) พลตำรวจโทอัมพร  จารุจินดา   +   ชนินทร (ถาวรวัฒนะ)   มีธิดา  2 คน 2.4.8
1. (ญ) นิภาพร จารุจินดา (2.5.8)
2. (ญ) พิชยา จารุจินดา (2.5.9)
(ญ) ดร.แพทย์หญิงจันทน์สุดา  (จารุจินดา)   +   น.พ.จิรศักดิ์  วงศ์ศรีชนาลัย  มีบุตร 1 คน 2.4.9
1. (ช) คณิสร วงศ์ศรีชนาลัย
Scroll to Top