สายที่ 2 ชั้นที่ 2-3

(ญ) คุณหญิง สุเรนทรราชเสนา + มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุเรนทรราชเสนา(สอาด  จารุจินดา)  (เจิม  จารุจินดา) ดู (1.2.4)
(ช) พันตรี พระจำเริญพลรบ (แฐม  จารุจินดา) 2.2.2
มีภรรยา 4 คน บุตร-ธิดา  6 คน + น้อม จารุจินดา มีบุตร 1 คน
+  น้อม  จารุจินดา มีบุตร 1 คน
1. (ช) ร้อยโทขุนเทพสรสิทธิ์  (เทพ  จารุจินดา) (2.3.1)
+ เผื่อน (วราห์สิน)  มีบุตร  3 คน
2. (ช) ชุณ จารุจินดา (2.3.2)
3. (ช) เติม จารุจินดา (2.3.3)
4. (ช) เอื้อ จารุจินดา (2.3.4)
+ มาลี  (คิวน์ตระกูล)  มีธิดา 1 คน
5. (ญ) สายหยุด จารุจินดา (2.3.5)
+ เจ้าอ้ม  (ณ ลำปาง)  มีธิดา 1 คน
6. (ญ) บุญชมัย จารุจินดา (2.3.6)
(ญ) สอิ้ง  จารุจินดา + ร้อยโทโต  จารุจินดา          (ไม่มีผู้สืบสกุล) 2.2.3
(ญ) เฉื่อย  (จารุจินดา) + หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ  ทวีวงศ์  มีโอรส-ธิดา  4 พระองค์ 2.2.4
1. (ญ) หม่อมราชวงศ์หญิงทิพลาภ ทวีวงศ์
2. (ช) พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ  ทวีวงศ์) + ท่านผู้หญิงพรพรรณ
3. (ญ) หม่อมราชวงศ์หญิงภัทรา ทวีวงศ์  +   สุขเกษม   สิงหเสนี
4. (ช) พันตำรวจตรี หม่อมราชวงศ์ดิลกลาภ ทวีวงศ์  +   ชะม้าย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Scroll to Top