สายที่ 1 ชั้นที่ 5-6

(ช) สมชัย   จารุจินดา + นพคุณ (………………….)  มีธิดา  2 คน 1.5.3
1. (ญ) สุภชา จารุจินดา (1.6.1)
2. (ญ) ปริยา จารุจินดา (1.6.2)
(ช) พนมชัย   จารุจินดา  +  เตือนตา  (………………….) มีบุตรธิดา 3 คน 1.5.4
1. (ช) นวัต จารุจินดา 1.6.(1.5.4)/1
2. (ช) ชนัญญ จารุจินดา 1.6.(1.5.4)/2
3. (ญ) ลลิตา จารุจินดา 1.6.(1.5.4)/3
(ช) สรรพชัย   จารุจินดา  +  พวงพรรณ์ (………………..) 1.5.5
(ช) คมสัน  จารุจินดา  +  รุ่งทิพย์  (ดีพรหมมา) 1.5.6
(ช) วศิน จารุจินดา  +  นิสากร (เก่งทางดี) มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.5.8
                                 1. (ญ) พิชญาภัค      จารุจินดา 1.6.(1.5.8)/1
                                 2. (ช) พบพริษฐ์       จารุจินดา 1.6.(1.5.8)/2
(ช) อดิศร จารุจินดา  +  สุพรรณา  มีธิดา 1 คน 1.5.12
1. (ญ) ชนาธินาถ จารุจินดา  1.6.(1.5.12)
(ญ) วชิรา  (จารุจินดา) + นิติ  กสิโกศล  มีธิดา  1 คน 1.5.16
1. (ญ) นพวรรณ กสิโกศล
(ช) พลเอก ชวลิต  จารุจินดา  +  อรอุษา  (ปาณฑะผลิน)  มีธิดา  1 คน 1.5.17
1. (ญ) สุชลิตา จารุจินดา (1.6.3)
(ช) ณัฐชาติ  จารุจินดา + วิมลนาถ (จันทรัฐ)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.5.18
1. (ช) วิชญะ จารุจินดา (1.6.4)
2. (ญ) นัทธมน จารุจินดา (1.6.5)
(ญ) มาลัยพรรณ  (จารุจินดา) + มานิต  พึ่งธรรม  มีบุตร 3 คน 1.5.20
1. (ช) พีระ เพ็ชรสุวรรณ
2. (ช) วาทิน เพ็ชรสุวรรณ
3. (ช) เมรัส พึ่งธรรม
(ช) ศุภการ  จารุจินดา + เพ็ญศรี (ดีรักษา)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.5.21
1. (ช) ศุภชัย จารุจินดา (1.6.6)
2. (ช) ศุภกิจ จารุจินดา (1.6.7)
3. (ญ) ขนิษฐา จารุจินดา (1.6.8)
(ญ) พิมลักษณ์  (จารุจินดา) + ประยุทธ  สุวรรณวิโรจน์  มีบุตร  2 คน 1.5.22
1. (ช) ป้อมปราการ สุวรรณวิโรจน์
2. (ช) ผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์
(ช) เสกสรรค์  จารุจินดา มีภรรยา 3 คน มีบุตร-ธิดา  5 คน 1.5.23
+ จิราภรณ์  จารุจินดา (บุราณฤทธ์) มีบุตร 2 คน
1. (ช) สิทธวีร์(ศรันย์) จารุจินดา (1.6.9)
2. (ช) ธนพัฒน์ จารุจินดา (1.6.10)
+ ฐิติรัตน์  จารุจินดา(ชูมนต์) มีบุตร-ธิดา 2 คน
1. (ช) สืบสาย จารุจินดา
2. (ญ) สายสิริ จารุจินดา
+ จันทรัตน์  ปานคำ มีบุตร 1 คน
1. (ช) บุรินทร์ จารุจินดา
(ญ) ชมิตา จารุจินดา + ร้อยตำรวจเอกวิรัตน์  ยลวิลาศ  มีบุตร  2 คน 1.5.24
1. (ช) ปิติวัตร จารุจินดา
2. (ช) ณัฐชาติ ยลวิลาศ
(ญ) พันธ์ออ  (จารุจินดา) + บรรจง  สุขจิตภิญโญ  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.5.25
1. (ช) อภิวัฒน์ สุขจิตภิญโญ
2. (ญ) กรกมล สุขจิตภิญโญ
(ช) พิพัทธ์   จารุจินดา  +  พจนียนาถ (…………………)    มีธิดา  3  คน 1.5.26
1. (ญ) พรมนัส จารุจินดา (1.6.11)
2. (ญ) พิชญ์ดา จารุจินดา (1.6.12)
3. (ญ) พรประภัสร์ จารุจินดา (1.6.13)
(ช) สัญญา จารุจินดา + พิทยา (จินากุล) มีบุตร 2 คน 1.5.34
1. (ช) รวินทร์ จารุจินดา 1.6.(1.5.34)/1
2. (ช) ภุชิชส์ จารุจินดา 1.6.(1.5.34)/2
(ช) เอกลักษณ์ จารุจินดา + ธัญวลัย (ประทุม) มีบุตร 1 คน 1.5.49
1. (ช) ชุติมันต์ จารุจินดา 1.6.(1.5.49)/1
(ช) กฤษณ์ จารุจินดา + ศิริพรรณ (คงฤทธิ์) มีธิดา 2 คน 1.5.59
1.(ญ) ศศิธารา จารุจินดา 1.6.(1.5.59)/1
2.(ญ) อชิรญาณ์ จารุจินดา 1.6.(1.5.59)/2
(ช) วุฒิชัย จารุจินดา + นภาลัย (แก้วพิกุล) มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.5.63
1. (ช) ชาตภัทร จารุจินดา 1.6.(1.5.63)/1
2. (ญ) ณัชนันท์ จารุจินดา 1.6.(1.5.63)/2
(ญ) เพชรไพลิน จารุจินดา + สรรเสริญ ประโคนสิน 1.5(1.4.82)/1
1.(ญ) นราวดี ประโคนสิน
(ญ) วัลลภา จารุจินดา + ปรีชา (…………………..) 1.5.69
(ช) ธเนศร จารุจินดา + รัตติกาล  มีธิดา 1 คน 1.5.74
1. (ญ) ฐิตาภรณ์ จารุจินดา 1.6.(1.5.74)
(ญ) พัชนี จารุจินดา + ธัญญ์นิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.5.75
1. (ช) ธารา จารุจินดา 1.6.(1.5.75)/1
1. (ญ) ธาร จารุจินดา 1.6.(1.5.75)/2
(ช) ตะวัน จารุจินดา + เสาวคนธ์ (พลัดพูลผล) มีธิดา 1 คน  1.5.(1.4.86)/2
1. (ญ) อะมีณยา จารุจินดา 1.6.(1.4.86)
(ช) ว่าที่ ร.ต.ไพศาล จารุจินดา+เอมอร (ความกล้าหาญ) มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.5.(1.3.46)
1.(ช) พงศ์ปณต จารุจินดา (1.6.(1.3.46))
2.(ญ) พลอยชนก จารุจินดา (1.6.(1.3.46))
3.(ญ) พลอยมาดา จารุจินดา (1.6.(1.3.46))
(ช) ณรงค์พันธุ์ จารุจินดา + ฐณัชญ์พร สุวรรณกนก  มีธิดา 1 คน 1.5.(1.4.107)/2
                                       1.(ญ) ลลิตา                       สุวรรณกนก 1.6.(1.4.107)
Scroll to Top