สายที่ 1 ชั้นที่ 4-5

(ช) เชาว์  จารุจินดา + บังอร (หุ่นดิษฐ)  มีบุตร – ธิดา  2 คน 1.4.1
  1. (ช) ชัยรัตน์ จารุจินดา (1.5.1)
  2. (ญ) ชูใจ จารุจินดา (1.5.2)
(ช) ฦาชัย  จารุจินดา + สมคิด (ศิลารักษ์)  มีบุตร 4 คน 1.4.2
  1. (ช) สมชัย จารุจินดา (1.5.3)
  2. (ช) พนมชัย จารุจินดา (1.5.4)
  3. (ช) สรรพชัย จารุจินดา (1.5.5)
  4. (ช) คมสัน จารุจินดา (1.5.6)
(ช) สิริชัย  จารุจินดา + เต็มศรี (วัชรักษ์)  มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.4.3
  1. (ช) สลิล จารุจินดา (1.5.7)
  2. (ช) วศิน จารุจินดา (1.5.8)
  3. (ญ) ชนิกานต์ จารุจินดา (1.5.9)
(ช) ชาญชัย  จารุจินดา + ประไพศรี (ศรีโสภา)  มีบุตร-ธิดา 4 คน 1.4.4
  1. (ญ) อาทิตยา จารุจินดา (1.5.10)
  2. (ช) อดิศ จารุจินดา (1.5.11)
  3. (ช) อดิศร จารุจินดา (1.5.12)
  4. (ช) อดิศัย จารุจินดา (1.5.13)
(ช) มิคมินทร์  จารุจินดา + จันทรา  (วงศ์เบี้ยสัจจ์)  มีบุตร  2 คน 1.4.8
  1. (ช) ณัฐภูมิ จารุจินดา (1.5.14)
  2. (ช) อนุชภูมิ จารุจินดา (1.5.15)
(ญ) สิริกุล  (จารุจินดา) + ราเมศร์  กาญจนะโภคิน  มีบุตร  1 คน 1.4.9
  1. (ช) กัญจน์ กาญจนะโภคิน  
(ญ) แพทย์หญิงฐิติพร  (จารุจินดา) + นายแพทย์จุมพต  บ่อเกิด  มีธิดา  2 คน 1.4.10
  1. (ญ) วริศรา บ่อเกิด  
  2. (ญ) วริษฐา บ่อเกิด  
(ญ) อรศรี  (จารุจินดา) + กิตติภาคย์  ทวีศรี  มีธิดา  1 คน 1.4.11
  1. (ญ) นวพัชร ทวีศรี  
(ญ) สิรีรัตน์  (จารุจินดา) + นายแพทย์ธนู  ลอบันดิส   มีบุตร 1 คน 1.4.12
  1. (ช) ภาสพงศ์ ลอบันดิส  
(ญ) อัจฉริยา  (จารุจินดา) + พันโท นายแพทย์สุทธจิต  ลีลานนท์  มีบุตร  2 คน 1.4.13
  1. (ช) กฤษณ์ ลีลานนท์  
  2. (ช) กฤดิธร ลีลานนท์  
(ช) ลิลิต  จารุจินดา + ไพจิตต์  (ทวีธนากร)   มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.4.14
  1. (ญ) วชิรา จารุจินดา (1.5.16)
  2. (ช) พลเอก ชวลิต จารุจินดา (1.5.17)
  3. (ช) ณัฐชาต จารุจินดา (1.5.18)
(ญ) นวลเนตร  (จารุจินดา) + สวิง  งามลักษณ์  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.15
  1. (ช) ชัชวิทย์ งามลักษณ์  
  2. (ญ) จารุลักษณ์ งามลักษณ์  
(ช) องอาจ  จารุจินดา + ชุติกาญจน์ (แจ้งอรัญญิก)  มีธิดา  1 คน 1.4.16
  1. (ญ) เกศิณี จารุจินดา (1.5.19)
(ญ) ใจเกื้อ  จารุจินดา + พร้อมพันธ์  จารุจินดา 1.4.17ดู (1.4.23)
(ช) ชูเลิศ  จารุจินดา   มีภรรยา  3 คน บุตร-ธิดา  5 คน 1.4.18
+ จันทร์เพ็ญ  (นันทะโย)  มีบุตร-ธิดา  4 คน
  1. (ญ) มาลัยพรรณ จารุจินดา (1.5.20)
  2. (ช) ศุภการ จารุจินดา (1.5.21)
  3. (ญ) พิมลักษณ์ จารุจินดา (1.5.22)
  4. (ช) เสกสรรค์ จารุจินดา (1.5.23)
+ มณี  (แสงทอง)  มีธิดา  1 คน
  5. (ญ) ชมิตา จารุจินดา (1.5.24)
+ แสวง  (ธุระพันธ์)  (ไม่มีผู้สืบสกุล)
(ญ) วลัยภรณ์  (จารุจินดา) + เฉลิม  จิตตปัญญา  มีธิดา  2 คน 1.4.21
  1. (ญ) จิรสุดา จิตตปัญญา  
  2. (ญ) ขนิษฐา จิตตปัญญา  
(ญ) นฤมล  (จารุจินดา) + สุรศักดิ์  ศอกจะบก  มีบุตร  1 คน 1.4.22
  1. (ช) ศามน ศอกจะบก  
(ช) พร้อมพันธ์  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.4.23
+ ใจเกื้อ จารุจินดา  มีธิดา 1 คน
  1. (ญ) พันธ์ออ จารุจินดา (1.5.25)
+ เพ็ญจันทร์  (จิตยาภาตุ)    มีบุตร – ธิดา  2 คน  
  2. (ช) พิพัทธ์ จารุจินดา (1.5.26)
  3. (ญ) พึ่งพร จารุจินดา (1.5.27)
(ช) พร้อมพงศ์ จารุจินดา   (HENRY BLUNER) + MRS. CATHARINE  HARISON  มีธิดา  2 คน 1.4.24
  1. (ญ) MISS. LUCY BLUNER  
  2. (ญ) MISS. LELANI BLUNER  
(ญ) พนิดา  (จารุจินดา) + สัจจา เถาเสถียร  มีบุตร-ธิดา  5 คน 1.4.26
  1. (ญ) นัฏฐา เถาเสถียร  
  2. (ช) ศราวุธ เถาเสถียร  
  3. (ญ) อ้อยทิพย์ เถาเสถียร  
  4. (ญ) นันทริกา เถาเสถียร  
  5. (ช) ชัชชัย เถาเสถียร  
(ญ) พัชราภรณ์  (จารุจินดา) + นิมิตร  เลิศวิทยา  มีบุตร  1 คน 1.4.27
  1. (ช) สตีเว่นส์ (นิพัทย์) เลิศวิทยา  
(ช) พันธ์พงศ์  จารุจินดา + เกษมศรี  (ชินบุตร์)  มีบุตร – ธิดา  2 คน 1.4.28
  1. (ญ) พิมลพรรณ จารุจินดา (1.5.28)
  2. (ช) พิษณ จารุจินดา (1.5.29)
(ช) นพพร  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีบุตร-ธิดา  4 คน 1.4.29
+ นารี  (แสงสว่าง)  มีบุตร  3 คน
  1. (ช) มนตรี จารุจินดา (1.5.30)
  2. (ช) ยุทธชัย จารุจินดา (1.5.31)
  3. (ช) นพดล จารุจินดา (1.5.32)
+ จันทรา  (มะหลัด) มีบุตร  1 คน
  4. (ญ) ดวงนภา จารุจินดา (1.5.33)
(ช) เทพทอง  จารุจินดา + เกษร (นุชจิโน) มีบุตร – ธิดา 2 คน 1.4.30
  1. (ช) สัญญา จารุจินดา (1.5.34)
  2. (ญ) ปวีณา จารุจินดา (1.5.35)
(ช) อนุพงษ์  จารุจินดา + จริยา  (ใจกล้า)  มีบุตร – ธิดา  2 คน 1.4.31
  1. (ช) วรรษรัชฎร์ จารุจินดา (1.5.36)
  2. (ญ) วรารัชต์ จารุจินดา (1.5.37)
(ช) ทรัพย์เจริญ  จารุจินดา + เพ็ญประภา  (ตรีประทาน)  มีบุตร  1 คน 1.4.32
  1. (ช) ฏรงปอง จารุจินดา (1.5.38)
(ญ) พรทิพา  (จารุจินดา) + สิทธิชัย  แม้นเจริญ  มีธิดา  1 คน 1.4.33
  1. (ญ) จิราพรรณ แม้นเจริญ  
(ญ) ปรางทิพย์  (จารุจินดา) + คมสัน  เบญจาพุทธารักษ์  มีบุตร  1 คน 1.4.34
  1. (ช) คมปรัชญ์ เบ็ญจาพุทธารักษ์  
(ช) พันเอก สล้าง  จารุจินดา + ฉั นทนา  (  จ่างจำรัส  )  มีธิดา  1 คน 1.4.35
  1. (ญ) จริยา จารุจินดา (1.5.39)
(ช) สรินทร์    จารุจินดา   +  จุฑามาศ  (วรวุฒิกุลชัย)    (ไม่มีผู้สืบสกุล) 1.4.36
(ช) สละ         จารุจินดา  +  ผจงจิต    (จามรมาน)        (ไม่มีผู้สืบสกุล) 1.4.37
(ช) สฤษดิ์      จารุจินดา  +  พิกุล        (จันทรมาลัย)     มีบุตร-ธิดา  3 คน 1.4.38
  1. (ญ) ร้อยโทหญิง สศิณ จารุจินดา (1.5.40)
  2. (ช) สุรัตน์ จารุจินดา (1.5.41)
  3. (ญ) สุธาสินี จารุจินดา (1.5.42)
(ช) เสรี  จารุจินดา + จิระประภา  (อรชุนวงศ์)  มีธิดา  1 คน 1.4.39
  1. (ญ) เจนนิเฟอร์ จารุจินดา (1.5.43)
(ช) สทน  จารุจินดา + วิไล  (จอนแก่ง)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.40
  1. (ช) ยุทธนา จารุจินดา (1.5.44)
  2. (ญ) จารุวรรณ จารุจินดา (1.5.45)
(ช) สุทิน  จารุจินดา + เสาวภา  (ศิริโรจน์)   มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.4.41
  1. (ช) บีเจ หลุยส์ จารุจินดา 1.5.(1.4.41)/1
  2. (ญ) นาดา จารุจินดา 1.5.(1.4.41)/2
(ญ) ลักษณา  (จารุจินดา) + พันตำรวจโท ชัชวาลย์  ธรรมธัช  มีบุตร  1 คน 1.4.42
  1. (ช) เลิศวุฒิ ธรรมธัช  
(ช) สอางค์  จารุจินดา + พวงทอง (สุวรรณลิขิต)  มีบุตร – ธิดา  2 คน 1.4.43
  1. (ญ) สรัญญา จารุจินดา (1.5.46)
  2. (ช) ธงชัย จารุจินดา (1.5.47)
(ญ) อมรา  (จารุจินดา)  +  เสริมพงษ์   สุนทรพงษ์    (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) 1.4.45
(ญ) อลิสา  (จารุจินดา)  +  พงษ์เทพ    นาคะรัศมี      (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) 1.4.46
(ช) สันติ  จารุจินดา       +  แสงจันทร์  (ใจกัณฑะ)    มีบุตร  1 คน 1.4.47
  1. (ช) เสกสิทธิ์ จารุจินดา (1.5.48)
(ช) ธีระ  จารุจินดา + เอื้ออิศรา  (หงษ์หิรัญ)  มีบุตร – ธิดา  3 คน 1.4.49
  1. (ช) เอกลักษณ์ จารุจินดา (1.5.49)
  2. (ญ) รัชตวรรณ จารุจินดา (1.5.50)
  3. (ช) ปรัชญ์ จารุจินดา (1.5.51)
(ช) วรธวัช  จารุจินดา + ลำจวน (ไชยรินทร์)   มีธิดา  2 คน 1.4.50
  1. (ญ) จุฑาทิพย์ จารุจินดา (1.5.52)
  2. (ญ) เวณิกา จารุจินดา (1.5.53)
(ญ) กนกวรรณ  (จารุจินดา) + กฤษณ์  เหมาะประสิทธิ์  มีธิดา  2 คน 1.4.53
  1. (ญ) กฤษฎาวรรณ เหมาะประสิทธิ์  
  2. (ญ) กัลยาวีร์ เหมาะประสิทธิ์  
(ญ) ใจรัก  (จารุจินดา) + นายแพทย์สุวัฒน์  ดวงพลอย  มีบุตร  3 คน 1.4.55
  1. (ช) สุวจิต ดวงพลอย   +   สิริแข     ปทุมศิริ  
  2. (ช) สุภฤทธิ์ ดวงพลอย  
  3. (ช) จิตติพัฒน์ ดวงพลอย   +   ดวงตา    สิริยเสถียร  
(ช) จิตติ  จารุจินดา + SUE (GILMOUR)     (ไม่ทราบผู้สืบสกุล) 1.4.56
(ญ) ประภาดา  (จารุจินดา)  +  มนต์  สาสนุสิต   มีธิดา  3 คน 1.4.57
  1. (ญ) สุภิชชา สาสนุสิต  
  2. (ญ) ธัญญลักษณ์ สาสนุสิต  
  3. (ญ) ปริสา สารนุสิต  
(ญ) กนิษฐา  (จารุจินดา) + บุญส่ง  บุณยะสาระนันท์  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.58
  1. (ญ) รังสิมา บุญยะสาระนันท์  
  2. (ช) พสุ บุญยะสาระนันท์  
(ญ) รัชดา  (จารุจินดา) + ธีระพล  ตันพานิช  มีธิดา  1 คน 1.4.59
  1. (ญ) วิชชุพร ตันพานิช  
(ช) ปฏิคม  จารุจินดา + สุวาทินี  (สุขานุศาสน์) มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.4.60
  1. (ช) ธัชพงศ์ จารุจินดา (1.5.54)
  2. (ญ) บงกชรัตน์ จารุจินดา (1.5.55)
(ช) จักรกฤช   จารุจินดา  +  เบญญาภรณ์  (ปิยาภิมุข) 1.4.61
(ญ) จารุณี  (จารุจินดา) +  วัฒนา  เพชรเกษม  มีธิดา  2 คน 1.4.62
  1. (ญ) การุณา เพชรเกษม  
  2. (ญ) ฐิตาภรณ์ เพชรเกษม  
(ช) พันโทสนิทพงศ์  จารุจินดา + หม่อมหลวงภาว์รัตน์  (เทวกุล)  มีธิดา  1 คน 1.4.63
  1. (ญ) แพร จารุจินดา (1.5.56)
(ช) ร้อยตรีอัชพร  จารุจินดา  +  จิตติมา  (ประเสริฐพันธุ์)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.64
  1. (ช) ปัญจพล จารุจินดา (1.5.57)
  2. (ญ) ปัญจพาณ์ จารุจินดา (1.5.58)
(ช) พันโทพงศ์พันธุ์  จารุจินดา + บุษกร  (เนตรสุวรรณ) (ไม่มีผู้สืบสกุล) 1.4.66
(ญ) อัศนีย์  (จารุจินดา) + นาวาอากาศเอก ประทีป  มาเย็น  มีธิดา  2 คน 1.4.67
  1. (ญ) วฤษสพร มาเย็น  
  2. (ญ) สุพพร มาเย็น  
(ช) ถนอม  จารุจินดา + พรสวรรค์  (ธีรวัฒนานนท์)  มีบุตร  2 คน 1.4.68
  1. (ช) กฤษณ์ จารุจินดา (1.5.59)
  2. (ช) กานต์ จารุจินดา (1.5.60)
(ญ) น้ำทิพย์  (จารุจินดา)  +  ……  เด่นศักดิ์ตระกูล  มีธิดา  1 คน 1.4.69
  1. (ญ) น้ำฝน เด่นศักดิ์ตระกูล  
(ญ) ร้อยเอกหญิง สมพิศ  (จารุจินดา) + พันเอก ชาลี  วัฒนวรรณะ  มีบุตร  1 คน 1.4.70
  1. (ช) พงษ์นท ทุมมานนท์  
(ช) วีระ  จารุจินดา  +  กรองจิตต์ (พาชีรัตน์)  มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.4.76
  1. (ช) โอฬาร จารุจินดา (1.5.61)
  2. (ญ) กานต์รวี (น้ำผึ้ง) จารุจินดา (1.5.62)
  3. (ช) วุฒิชัย จารุจินดา (1.5.63)
(ญ) กาญจนา (จารุจินดา)  +  สมัย มินิ  มีบุตร 1 คน 1.4.77
  1. (ช) ภูมินทร์ มินิ  
(ญ) มยุรี (จารุจินดา)  +  ชลอ  หริ่มรอบคอบ มีธิดา 3 คน 1.4.78
  1. (ญ) กฤษณา หริ่มรอบคอบ  
  2. (ญ) พรทิพย์ หริ่มรอบคอบ  
  3. (ญ) ชลิดา หริ่มรอบคอบ  
(ช) ทนงศักดิ์  จารุจินดา  +  ศรีนวล (วงศ์เรณู)  มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.4.79
  1. (ญ) ปิยะรัตน์ จารุจินดา (1.5.64)
  2. (ญ) มนัสชนก จารุจินดา (1.5.65)
  3. (ช) ปกรณ์ จารุจินดา (1.5.66)
(ช) วราพงศ์  จารุจินดา  มีภรรยา  2 คน มีธิดา 2 คน 1.4.80
+ เกษม (…….)  มีธิดา 2 คน
  1. (ญ) กษมา จารุจินดา (1.5.67)
  2. (ญ) ลลิตา จารุจินดา (1.5.68)
+ สายสุณีย์ (……………………..) (ไม่มีผู้สืบสกุล)
(ญ) สุภลักษณ์  (จารุจินดา) + จาตุรงค์  พรหมสถิตย์  มีบุตร 2 คน 1.4.81
  1. (ช) อัครพงศ์ พรหมสถิตย์  
  2. (ช) นราวุฒิ พรหมสถิตย์  
(ญ) ภารดี (จารุจินดา)  +  พูนสุข  แก้วศรีพจน์         มีธิดา  2 คน 1.4.82
  1. (ญ) เพชรไพลิน จารุจินดา  
  2. (ญ) พลอยภัทรา แก้วศรีพจน์  
(ช) จ่าสิบเอกไพรินทร์  จารุจินดา  +   ………….           มีธิดา  5 คน 1.4.83
  1. (ญ) วัลลภา จารุจินดา (1.5.69)
  2. (ญ) จารุจินดา (1.5.70)
  3. (ญ) จารุจินดา (1.5.71)
  4. (ญ) จารุจินดา (1.5.72)
  5. (ญ) จารุจินดา (1.5.73)
(ช) สุพจน์  จารุจินดา  + สมปอง (เปรมปรีดิ์) มีบุตร  1 คน 1.4.84
  1. (ช) ธเนศร จารุจินดา (1.5.74)
(ช) ณรงค์  จารุจินดา  +  กอบสุข (เอี่ยมพึ่งพร)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.85
  1. (ญ) พัชนี จารุจินดา (1.5.75)
  2. (ช) กุลชาติ จารุจินดา (1.5.76)
(ญ) พจมาน  (ดวงดาว  จารุจินดา)  +  พลากร  สมสุวรรณ  มีบุตร  2 คน 1.4.86
  1. (ช) คูณพสิล (วิชยะ) จารุจินดา 1.5.(1.4.86)/1
  2. (ช) ตะวัน จารุจินดา 1.5.(1.4.86)/2
(ช) ชัยฤทธิ์  จารุจินดา     +  พรรณราย  (พุกกะณะสุต)     (ไม่มีผู้สืบสกุล) 1.4.87
(ญ) อรพินท์  (จารุจินดา) +  สมศักดิ์     บรรลือศักดิกุล      มีบุตร  2 คน 1.4.88
  1. (ช) กฤษณ์ บรรลือศักดิ์กุล  
  2. (ช) บุศย์ บรรลือศักดิ์กุล  
(ช) ชาย  จารุจินดา + พัชรีพร  (กาฬแก้ว)  มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.89
  1. (ช) ปถวี จารุจินดา (1.5.77)
  2. (ญ) พิมพ์รำไพ จารุจินดา (1.5.78)
(ญ) อรพรรณ  (จารุจินดา) + อุทัย  วรรณกุล    มีธิดา  2 คน 1.4.90
  1. (ญ) ปถมา วรรณกุล  
  2. (ญ) พิชญา วรรณกุล  
(ช) ชลิต  จารุจินดา + เกศสิรี  (ไชยปัญญา)    มีบุตร  2 คน 1.4.92
  1. (ช) ปุณณัตต์ จารุจินดา (1.5.79)
  2. (ช) ทัศชัย จารุจินดา (1.5.80)
(ญ) กันยา จารุจินดา + บุญส่ง (…..) มีบุตร-ธิดา 4 คน 1.4.(1.3.46)/4
  1.(ช) ว่าที่ ร.ต. ไพศาล จารุจินดา (1.5.(1.3.46))
  2.(ญ) ขวัญดาว จารุจินดา (1.5.(1.3.46))
  3.(ญ) ขวัญเรือน มีชูนาค (1.5.(1.3.46))
  4.(ญ) สมปอง จารุจินดา (1.5.(1.3.46))
(ญ) ลัดดา  จารุจินดา + พิศาล (….) มีบุตร-ธิดา 1 คน 1.4.(1.3.46)/5
  1.(ญ) ธิดา จารุจินดา (1.5.(1.3.46))
(ญ) กนกวรรณ จารุจินดา + พ.ต.ท.อุทัย ชุมนุมดวง 1.4.98
(ญ) วิภาวี  (จารุจินดา) + สมศักดิ์  กิตติศุภพร       มีบุตร-ธิดา  2 คน 1.4.101
  1. (ช) ชาคร กิตติศุภพร  
  2. (ญ) วริศรา กิตติศุภพร  
(ช) ชนินทร์   จารุจินดา + อลิสา  (กัมพลพันธ์) 1.4.102
  1. (ช) ชานน จารุจินดา (1.5.81)
(ช) สุพจน์  จารุจินดา + อุทัยรัตน์ (…)  มีธิดา 2 คน 1.4.104
   1. (ญ) สุฑารัตน์ จารุจินดา 1.5.(1.4.104)/1
  2. (ญ) นันทวัน จารุจินดา 1.5.(1.4.104)/2
(ญ) ธนิดา จารุจินดา + อุดม (….) มี ธิดา 2 คน 1.4.105
  1. (ญ) วรรณภา จารุจินดา 1.5.(1.4.105)/1
  2. (ญ) ชลลดา จารุจินดา 1.5.(1.4.105)/2
(ญ) นิศาชล จารุจินดา + ทรงวุฒิ อุทยานิก มี บุตร-ธิดา 2 คน 1.4.106
  1. (ญ) พัชรภรณ์ อุทยานิก  
  2. (ช) วุฒิชล อุทยานิก  
(ช) พันตรี จักรา จารุจินดา + กัลยกร (โฉมศรี) มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.4.107
  1. (ญ) จารุวรรณ จารุจินดา (1.5.(1.4.107)/1)
  2. (ช) ณรงค์พันธุ์ จารุจินดา (1.5.(1.4.107)/2)
  3. (ญ) พิมพ์ชนก จารุจินดา (1.5.(1.4.107)/3)
(ญ) นิศารัตน์ จารุจินดา + ศักดา เกษารัตน์  มีบุตร-ธิดา 2 คน 1.4.108
  1. (ช)  ภัทรเมษ เกษารัตน์  
  2. (ญ) เกศดนิด เกษารัตน์  
(ช) วัชรา จารุจินดา + เบญจวรรณ (…..) มีธิดา 1 คน 1.4.(1.3.58)/6
  1. (ญ) ณัฐชา จารุจินดา  
(ช) สราวุธ จารุจินดา + เนตรนภา (นพสูงเนิน) มีบุตร-ธิดา 3 คน 1.4.(1.3.58)/7
  1. (ช) ณัฐวุฒิ จารุจินดา 1.5
2. (ช) อนิรุต จารุจินดา 1.5
3. (ญ) นุชนารถ จารุจินดา 1.5
(ช) ปิยวัตร  จารุจินดา  +  ภัทยา  (ธิดามาตย์)    มีบุตร 2 คน 1.4.109
  1.(ช) ธนภัทร จารุจินดา (1.5.(1.4.109)/1)
  2.(ช) จารุวัตร จารุจินดา (1.5.(1.4.109)/2)
(ช) ดนุช  จารุจินดา  + มีบุตรธิดารวม 3 คน 1.4.111
+ สุวรรณา ทั่งรื่น  มีบุตร 1 คน
  1. (ช) จารุเดช จารุจินดา (1.5.82)
+ วชิราภรณ์ จารุจินดา (รังสิมันติกานนท์) มีธิดา 2 คน
  1. (ญ) ดลยา จารุจินดา 1.5.83
  2. (ญ) ณัฐณิชา จารุจินดา 1.5.84
(ญ) ปาร์วิน  (จารุจินดา)  +  ขจรศักดิ์  แก้วประเสริฐศรี   (ไม่มีผู้สืบสกุล) 1.4.112
(ญ) สรัญญา จารุจินดา มีบุตร 2 คน 1.4.113
  1. (ช) ภีมสัตยาณ์ จารุจินดา 1.5.(1.4.113)/1
  2. (ช) กันต์อนาวิล จารุจินดา 1.5.(1.4.113)/2
Scroll to Top